BİTLİS BELEDİYESİ

Yayın Tarihi : 2018-01-09 10:23:46

BİTLİS BELEDİYESİ

ÇOCUK MECLİSİ YÖNETMELİĞİ

 

 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Amaç


Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Bitlis Belediyesinin sosyal, kültürel ve eğitim faaliyeti olarak, Çocuk Meclisi’nin kuruluş ve çalışma esaslarını belirlemektir.

 

Kapsam


Madde 2 — Bu Yönetmelik, Bitlis Belediyesi Çocuk Meclisi’nin faaliyetlerini kapsar.

 

Dayanak


Madde 3  Bu yönetmeliğin yasal dayanakları:


1 - T.C. Anayasası


a) Madde 41/2 uyarınca “Devlet anne ve çocukların korunması için gerekli önlemleri almak ve teşkilatı kurmak....”


b) Madde 58/2 “... Gençleri alkol düşkünlüğünden, uyuşturucu maddelerden suçluluk, kumar ve benzeri kötü alışkanlıklardan ve cehaletten korumak.”


2 – ILO Çocuk Sözleşmesi,


3 -Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1989 yılında kabul edilen Çocuk Haklarına dair sözleşmesi,


4 –5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 14. Maddesinin a ve b fıkrası, 18. Maddesinin m fıkrası 77. Maddesinde belirtilen “Hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği arttırmak amacıyla gönüllü kişilerin katılımına yönelik programlar uygulamak görevi verilmiştir” ilgililiğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar


Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;


a) Belediye: Bitlis Belediyesi’ni,
b) Çocuk Meclisi; Bitlis Belediyesi Çocuk Meclisi’ni,
c) Genel Kurul; Çocuk Meclisi üyelerinin tamamını,
d) Başkanlık Divanı; Genel Kurulun üyeleri arasından seçtiği, Çocuk Meclisi’ni sevk ve idare eden Çocuk Meclisi organını,
e) Komisyon; Çocuk Meclisinin kendi üyelerinden seçtiği ve belli konularda çalışma yapan Çocuk Meclisi komisyonlarını, ifade eder.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM
Çocuk Meclisinin Amacı, Oluşumu ve Organları

 

Çocuk Meclisinin Amacı


Madde 5 — Bitlis Belediyesi Çocuk Meclisi amacı; 8-17 yaş aralığında ki çocuklarımızın kendisine, ailesine, çevresine ve yaşadığı şehre ilgisini ve duyarlılığını arttırmak, öz güvenini geliştirmek ve temsil kabiliyetini artırmak; Ülkede yaşanan olumsuzluklardan çocuklarımızı korumaya çalışarak, çocuklarımızın demokratik bilincinin gelişmesi ve evrensel kültürler ile diyalog halinde olmalarını sağlayarak; Bitlis’te yaşayan çocukların çeşitli problem ve talepleri ifade etmelerini ve çözüm üretiminde yardımcı olmalarını; çocuk gelişimi, çocuk hakları ve sosyal konulara duyarlılık içinde olarak, bu konularda bilimsel gereklere uygun şekilde aktif rol almalarını, içinde yaşadığı toplumun kültürel ve tarihi değerlerini kavramalarını ve geleceklerine güvenle bakabilmelerini sağlayacak eğitim, kültür, sanat, spor vb. etkinliklerde bulunmayı amaçlar. Bu amaçlar doğrultusunda çocuk meclisi, form, açık-kapalı alan toplantıları, şölenler, kampanyalar, süreli süresiz yayınlar ve benzeri faaliyetler de düzenleyebilir.

 

Çocuk Meclisinin Oluşumu ve Üye Sayısı


Madde 6 — Çocuk Meclisi; Belediye Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü talebi üzerine, Bitlis il merkezinde mevcut resmi ve özel okullarda öğrenim gören 8-17 yaş grubundaki kız ve erkek çocuklar arasında yapılacak seçimlerle oluşur. Öğrenci seçimi konusunda Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği yapılır.

 

Başkanlık Divanı


Madde 7 — Çocuk Meclisi; oluşumuna müteakip, 1 Meclis Başkanı, 1 Meclis Başkanvekili,1 Sekreter ve 6 Başkanlık Divanı Üyesi’nden oluşan 9 kişilik Başkanlık Divanı’nı seçer. Komisyonlara seçim ise üyelerin talepleri doğrultusunda hazırlanan listeler üzerinden açık oylama ile yapılır.

Başkanlık divanından herhangi bir sebeple ayrılan üyenin yerine; başka bir üye, meclis üyeleri arasından seçilir.

 

Komisyonlar


Madde 8 — Çocuk Meclisi her oturum dönem toplantısında Başkanlık Divanı seçimini müteakiben çeşitli konularda her biri 5 kişiden oluşan komisyonlar seçer.
Komisyonlar kendi üyeleri arasından; başkanlık divanı gözetiminde, başkanlarını ve raportörlerini seçerler. Komisyonlar kendi alanlarında yaptıkları araştırma ve çalışma sonuçlarını rapor halinde Çocuk Meclisi Başkanlığına sunarlar.

 

 

 

Bitlis Belediyesi Çocuk Meclisi aşağıdaki komisyonlardan oluşur:

  1. Çocuk Hakları Komisyonu
  2. Eğitim Komisyonu
  3. Kültür, Sanat ve Spor Komisyonu
  4. Zararlı Alışkanlıklar ile Mücadele Komisyonu
  5. Sokakta Çalıştırılan ve Engelli Çocuklar Komisyonu
  6. Kent, Doğa ve Sağlık Komisyonu
  7. Barış ve Kardeşlik Komisyonu
  8. Basın Yayın ve İletişim Komisyonu
  9. Çalışmaları Denetleme Komisyonu

 

Komisyonlar; bir Komisyon Başkanı, bir Raportör ve 3 Üye’den oluşur. Bu komisyonlar ve daha sonra Bitlis Belediyesi Çocuk Meclisi’nin önerisi ile kurulan komisyonların çalışma alanları ve yetkileri Başkanlık Divanı tarafından belirlenir.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Çocuk Meclisi üyeliği şartları ve sona ermesi

Çocuk Meclisi üyeliği şartları

 

Çocuk Meclisi üyesi olabilmek için;

Madde 9 —

a) 8 – 17 (dahil) yaş arasında olması,
b) Bitlis’te ikamet etmesi,
d) Veli onaylı üyelik başvuru formunu doldurması,

 

Meclis Üyeliğinin sona ermesi

 

Madde 10 

  1. Çocuk Meclisi Üyeliği, seçildiği öğretim yılı başından itibaren 17 yaşını doldurana kadar devam eder. Üyeliği, yaşı dolsa bile meclisin müteakip oluşum süresinin bitmesiyle sona erer.


b- Yasa dışı ve ahlaki olmayan her türlü eylem ve faaliyetlerde bulunanların üyeliği Başkanlık Divanının teklifi ve Meclisin kabulü ile düşer.


c- Divan Üyeleri arasından her hangi bir sebepten dolayı istifa eden üyenin yerine çocuk meclisi tarafından yeni bir üye seçimi yapılır.

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çocuk Meclisinin Süresi, Toplantıları ve Kararları

 

Çocuk Meclisinin süresi


Madde 11 — Çocuk Meclisi’nin süresi 1 yıllık olup, her iki dönemde de (Eylül-Ocak ve Şubat-Ağustos öğretim dönemleri) 1’er Genel Kurul toplantısı

 yapılır. Bu toplantıların haricinde, Çocuk Meclis Divanının uygun gördüğü diğer günlerde de toplantı yapılabilir.

 

Çocuk Meclisinin kararları


Madde 12 — Çocuk Meclisi’nin 5. maddede belirtilen konularda veya çeşitli faaliyetlerin gerçekleştirilmesine ilişkin aldığı kararlar tavsiye niteliğinde olup, Çocuk Meclisince icra edilir ve/veya Bitlis Belediyesinin ilgili birimlerine sunulur.

 

 

Çocuk Meclisi Üye Kartı


Madde 13 — Çocuk meclisi üyelerine üye olduklarını belirten üye kartı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce hazırlanarak verilir.

 

Çocuk Meclisi Bütçesi


Madde 14 — Çocuk Meclisi toplantı ve çalışmalarında sekretarya ve idari işlemler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülür. Bitlis Belediyesi Çocuk Meclisinin, amacına uygun olarak gerçekleştireceği sosyal, kültürel, spor, eğitim v.b. etkinlik ve faaliyetler için gerekli maddi destek Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bütçesine konan ödenekle, projeler ve bağışlarla karşılanacaktır.

 

İlgili Birim


Madde 15 — Çocuk Meclisi toplantı ve çalışmalarında sekretarya ve idari işlemler Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünce yürütülür. Çocuk Meclisi çalışmalarında görev almak üzere danışman ve rehber öğretmenler görevlendirilebilir.

Belediye birimleri, Çocuk Meclisi’nin çalışmalarını kolaylaştırıcı ve destek sağlayıcı her türlü çalışmayı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüyle işbirliği halinde yapacaktır. Ayrıca ilgili tüm kamu kurum kuruluşları ve sivil toplum örgütleriyle koordineyi de müdürlük sağlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Son Hükümler
Diğer Hükümler

 

 

Madde 16 — Meclis görüşmeleri izleyicilere ve basına açıktır. Misafir, yerinde oturup görüşmeleri dinleyebilir. Kapalı oturumlarda misafir ve basından müsaade istenir.


Madde 17 — Gündemin duyurulması yazılı ve sözlü olarak Çocuk Meclis Üyelerine takdim edilir. Gündem dışı önerilere Başkanlıkça, aciliyetine göre öncelik tanınır.

 

Yürürlük
Madde 18 — Bu yönetmelik, Bitlis Belediye Meclisi’nin kabulü ve Belediye web sayfasında yayımı ile yürürlüğe girer.

 

Yürütme
Madde 19 — Bu yönetmelik hükümlerini, Bitlis Belediye Başkanlığı yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…. / …. / 2017

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ
1. DÖNEM ÇOCUK MECLİSİ ADAY ÜYE/MUVAFAKATNAME FORMU

Velisi bulunduğum ………………………………………………………… ilk öğretim okulu ………….. sınıfı ……….. nolu …………………………………………. ‘ın Bitlis Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bağlı faaliyet gösteren Çocuk Meclisi çalışmalarına katılmasını muvafakat ederim.

 

 

FOTOĞRAF

 

 

Gereğini arz ederim.

VELİ

AD SOYAD              :

İMZA                         :

                                                                                                                                

Adı Soyadı

 

Doğum Tarihi ve Yeri

 

Baba Adı

 

Mesleği

 

Anne Adı

 

Mesleği

 

Okulu

 

Sınıfı

 

Ev Adresi

 

Ev- Cep Telefon Nu.

 

Veli Cep Telefon Nu.

 

Bitlis Belediye Başkanlığı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü Çocuk Meclisine velimin yukarıda beyan etmiş olduğu izni ile üye olmak istiyorum.

Gereğini arz ederim.
                                                                                         Bitlis Belediyesi ÇOCUK MECLİSİ ADAYININ


                                                                                                     ADI SOYADI :
                                                                                                                       İMZA                      :