İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yayın Tarihi : 2017-12-07 10:55:03

İLAN

 

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

               Mülkiyeti Belediyemize ait Tatlıkaynak Köyü Mevkii 157 ada 1 nolu parsel  (Yeni Hal Binası) taşınmazın  üzerinde bulunan 55 Adet Dükkanın   3 yıllığına  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle kiraya verilmesi işidir.

 

1- İDERENİN

a-) Adresi                                                      : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS

b-) Telefon                                                     : 0434 228 6310-11-12         

c-) İhale Dokümanının Görülebileceği

                  İnternet Adresi                                       : www.bitlis.bel.tr

 

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER                         Bitlis Belediyesi Meclis Salonu

 

3- GAYRIMENKUL İLE İLGİLİ BİLGİLER VE MUHAMMEN BEDEL  :

4- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;.

1) Tebligat için adres beyanı irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi,

a) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğinin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

3) Teklif vermeye yetili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

a) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4) Teklif Mektubu

5) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat,

6) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

7) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

8) Vergi borcu olmadığına dair belgesi,

9) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge,

10) Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz,

11) Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak belge.

 

5- BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ : İdari şartnamenin 7. maddesinde belirtildiği gibidir.

 

 

 

6- İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR :

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ıncı maddesinde zikredilen gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış olsa dahi ihale feshedilerek geçici teminatı irad kaydedilir.

 

7- GEÇİCİ TEMİNAT :

İstekliler 36 aya tekabül eden muhammen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminatı belediyemizin. Bitlis Ziraat Bankası şubesindeki 13796408-5002 nolu geçici teminat hesabına yatırarak, yatırıldığına dair dekontu ibraz edeceklerdir.

 

8- TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER :

8.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler  aşağıda sayılmıştır;

a) Tedavüldeki Türk Parası

b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,

c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

8.2. ( c ) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir

8.3. İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kont garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

8.4. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirebilir.

8.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

9 TEKLİFLERİN VERİLMESİ

9.1Açık: Teklif  usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önüne tekliflerini sözlü olarak belirtmek suretiyle yapılır.

Ancak; İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

9.2.Taahhütlü olarak gönderilen zarfın üzerine ihale komisyon başkanlığının adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticaret ünvanı ile açık adresi yazılır. Postadaki vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır.

 

10 ŞARTNAMENİN ALINMASI

10.1. Teknik ve İdari Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname alınacaksa şartname ve ekleri 250,00 TL. bedelle temin edilir.

10.2. İhaleye katılacak olanların şartname ve eklerini almaları zorunludur.

 

 

 

 

                                                                                                                      Hüseyin ARAS

                                                                                                                            Belediye Başkan V.

 

S.IRA N0

 

VASFI

MAHALLE

VEYA

KÖYÜ

ADA

NO

PARSEL

NO

ALAN

(m2)

MUHAMMEN

BEDEL (TL.)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL.)

 

İHALE TARİH VE

SAATİ

1

1 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 09:00

2

2 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 09:30

3

3 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 10:00

4

4 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 10:30

5

5 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 11:00

6

6 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 11:30

7

7 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 13:30

8

8 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 14:00

9

9 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 14:30

10

10 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 15:00

11

11 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 15:30

12

12 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 16:00

13

13 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

14/12/2017

Saat : 16:30

14

14 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

15/12/2017

Saat : 09:00

15

15 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

15/12/2017

Saat : 09:30

16

16 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

15/12/2017

Saat : 10:00

17

17 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

15/12/2017

Saat : 10:30

18

18 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

15/12/2017

Saat : 11:00

19

19 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

15/12/2017

Saat : 11:30

20

20 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

15/12/2017

Saat : 13:30

21

21 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

112,15

36 ay=17.512,20

(1 ay=486,46)

525,37

15/12/2017

Saat : 14:00

22

22 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

15/12/2017

Saat : 14:30

23

23 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

15/12/2017

Saat : 15:00

24

24 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

15/12/2017

Saat : 15:30

25

25 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

15/12/2017

Saat : 16:00

26

26 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

15/12/2017

Saat : 16:30

27

27 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 09:00

28

28 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 09:30

29

29 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 10:00

30

30 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 10:30

31

31 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 11:00

32

32 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 11:30

33

33 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 13:30

34

34 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 14:00

35

35 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 14:30

36

36 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 15:00

37

37 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 15:30

38

38 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 16:00

39

39 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

18/12/2017

Saat : 16:30

40

40 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

19/12/2017

Saat : 09:00

41

41 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

19/12/2017

Saat : 09:30

42

42 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

19/12/2017

Saat : 10:00

43

43 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

19/12/2017

Saat : 10:30

44

44 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

19/12/2017

Saat : 11:00

45

45 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

19/12/2017

Saat : 11:30

46

46 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

19/12/2017

Saat : 13:30

47

47 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

19/12/2017

Saat : 14:00

48

48 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

19/12/2017

Saat : 14:30

49

49 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

19/12/2017

Saat : 15:00

50

50 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

173,78

36 ay=25.859,52

(1 ay=718.32)

775.786

19/12/2017

Saat : 15:30

51

51 Nolu Dükkan

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

96,76

36 ay=16.171,92

(1 ay=449,22)

485,158

19/12/2017

Saat : 16:00

52

52 Nolu Dükkan Büfe

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

6,90

36 ay=1.246,32

(1 ay=34,62)

37,39

19/12/2017

Saat : 16:30

53

53 Nolu Dükkan Resturant

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

191,40

36 ay=31.499,28

(1 ay=874,98)

944,98

20/12/2017

Saat : 09:00

54

54 Nolu Dükkan Kahvehane

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

113,14

36 ay=20.433,24

(1 ay=567,59)

613,00

20/12/2017

Saat : 09:30

55

55 Nolu Bodrum Katı Atölye-1 Atölye-2

Tatlı Kaynak Köyü

157

1

3.453,69

36 ay=140.910,84

(1 ay=3.914,19)

4.227,33

20/12/2017

Saat : 10:00