İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 09.05.2018

Yayın Tarihi : 2018-05-09 11:00:03

İLAN

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı 18 Adet parsel ve adreslerdeki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

 

1- İDERENİN

  1. Adresi                                                              : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon                                                                        : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:146)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres          :Belediye Başkanlığı Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi                                                 : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ                                                      : 16/05/ 2018 Çarşamba günü Saat:08:40

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER                              : Bitlis Belediyesi Meclis Salonu

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ                                 : Aşağıya çıkarılmıştır.

 

Sıra

No:

VASFI

MAHALLE

 

ADA

PAR

SEL

ALAN

(m²)

 

İMAR DURUMU

MUHAMMEN

BEDEL (TL.)

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE TARİH VE

SAATİ

1.

Arsa

Beşminare

589

3

83,16

Konut Alanı: E:1,75 Ayrık  Nizam Hmax:21,50 Kat:7

11.920,16TL

+KDV

357,61TL

16/05/2018  Saat :08:40

2.

Arsa

Beşminare

589

8

25,20

Konut Alanı: E:1,75 Ayrık  Nizam Hmax:21,50 Kat:7

3.612,17TL

+KDV

108,37TL

16/05/2018  Saat :09:00

3.

Arsa

Beşminare

922

3

1.023,19

Konut Alanı: E:1,20 Ayrık  Nizam Hmax:12,50 Kat:4

73.567,40TL

2.207,03 TL

16/05/2018  Saat :09:20

4.

Arsa

Beşminare

833

62

269,81

Akaryakıt ve Bakım İstasyonu

62.957,50TL

+KDV

1.888,73 TL

16/05/2018  Saat :09:40

5.

Arsa

Beşminare

928

7

1.012,85

Konut Alanı: E:1,50 Ayrık Hmax:21,50 Kat:7

82.952,50TL

2.489,00 TL

16/05/2018  Saat :10:00

6.

Arsa

Beşminare

928

9

643,13

Konut Alanı: E:1,50 Ayrık  Hmax:21,50 Kat:7

52.215,80TL

1.567,00 TL

16/05/2018  Saat :10:20

7.

Arsa

Beşminare

935

2

996,94

Konut Alanı: E:1,20 Ayrık  Nizam Hmax:12,50 Kat:4

71.680,00TL

2.150,40 TL

16/05/2018  Saat :10:40

8.

Arsa

Beşminare

801

1

8.997,12

Konut Alanı: E:1,00 Ayrık  Nizam, TAKS: 0,20 Kat:5

494,841,60TL

+KDV

14.845,25 TL

16/05/2018  Saat :11:00

9.

Arsa

Beşminare

803

1

7.145,13

Konut Alanı: E:1,00 Ayrık  Nizam, TAKS: 0,20 Kat:5

392.982,15TL

+KDV

11.789,47 TL

16/05/2018  Saat :11:20

10.

Arsa

Hersan

532

33

135,55

Sanayi Alanı

6.732,00TL. +KDV.

201,96 TL

16/05/2018  Saat :11:40

11

Arsa

Hersan

655

20

7,59

Sanayi Alanı

377,00TL

+KDV

11,31 TL

16/05/2018  Saat :13:40

12.

Arsa

Beşminare

625

4

145,56

Konut Alanı: E:1,75 Ayrık  Nizam Hmax:21,50 Kat:7

21.834,00TL

+KDV

655,02 TL

16/05/2018  Saat :14:00

13.

Arsa

Hüsrevpaşa

672

46

377,52

Konut Alanı: E:1,50 Ayrık  Nizam Hmax:21,50 Kat:7

75.504,00TL

+KDV

2.265,12 TL

16/05/2018  Saat :14:20

14.

Arsa

Taş

27

2

526,05

Konut Alanı A-2

12.279,00TL

369,00 TL

16/05/2018  Saat :14:40

15.

Arsa

Taş

27

6

597,59

Konut Alanı A-2

13.948,00TL

418,44 TL

16/05/2018  Saat :15:00

16.

Arsa

Hüsrevpaşa

686

86

522,79

Konut Alanı: E:2,75 Ayrık  Nizam Hmax:21,50 Kat:7

261,395,00TL

+KDV

7.841,85 TL

16/05/2018  Saat :15:20

17.

Arsa

Hüsrevpaşa

693

13

36,94

Konut Alanı: E:2,75 Ayrık  Nizam Hmax:21,50 Kat:7

22.780,00TL

+KDV

683,40 TL

16/05/2018  Saat :15:40

18.

Arsa

Beşminare

833

67

345,49

Akaryakıt ve Konut Alanı

74,858,00TL

+KDV

2.246,00 TL

16/05/2018  Saat :16:00

 

 

 

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 100,00 TL. Karşılığında şartname almaları şarttır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası 550001000093-13796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise bunların Belediyemiz veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

      Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri.
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin                 (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9. Gayrimenkul Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

6.10 . Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli belge.

 

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

 

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

 

9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

 

10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

 

11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

 

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 

                                                                                                                                                                                                               Hüseyin ARAS

Başkan a.

                                                                                                                                     Belediye Başkan Yard.