İmar ve Şehircilik Müdürlüğü 12.09.2017

Yayın Tarihi : 2017-09-12 11:38:34

İLAN

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

            Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı 9 Adet parsel ve adreslerdeki taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

 

1- İDERENİN

  1. Adresi                                                              : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon                                                                        : 0434 228 6310-11-12 (Dahili:146)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres          :Belediye Başkanlığı Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi                                                 : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ                                                      : 25/09/ 2017 Pazartesi günü  Saat : 10:00

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER                              : Bitlis Belediyesi Meclis Salonu

 

S.

N0

VASFI

MAHALLE

 

ADA

PARSEL

ALAN

(m²)

MUHAMMEN

BEDEL (TL.)

GEÇİCİ

TEMİNAT

İHALE TARİH VE

SAATİ

1

Arsa

Beşminare

921

1

1.683,41

292.913,34TL. +KDV.

8.787,40 TL.

25/09/2017  Saat :10:00

2

Arsa

Beşminare

922

3

1.023,19

178.035,06TL. +KDV.

5.341,05TL.

25/09/2017  Saat :10:20

3

Arsa

Beşminare

927

2

1.200,72

208.925,28TL. +KDV.

6.267,75TL.

25/09/2017  Saat :10:40

4

Arsa

Beşminare

927

3

   675,98

117.620,52TL. +KDV.

3.528,61TL.

25/09/2017  Saat :11:00

5

Arsa

Beşminare

928

7

1.012,85

176.235,90TL. +KDV.

5.287,07TL.

25/09/2017  Saat :11:30

6

Arsa

Beşminare

928

9

643,13

111.904,62TL. +KDV.

3.357,13TL.

25/09/2017  Saat :13:00

7

Arsa

Beşminare

935

2

996,94

173.467,56TL. +KDV.

5.204,02TL.

25/09/2017  Saat :13:30

8

Arsa

Beşminare

805

1

5.822,34

931.574,40TL. +KDV.

27.947,23TL.

25/09/2017  Saat :14:00

9

Arsa

Beşminare

542

9

5.738,62

903.832,65TL. +KDV.

27.114,97TL.

25/09/2017  Saat :14:30

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ                                 : Aşağıya çıkarılmıştır.

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 250,00 TL. Karşılığında şartname almaları şarttır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise bunların Belediyemiz veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

      Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.                                                                                                                         

 

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

 
  1. Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri.
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin           
  4.       (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9. Gayrimenkul Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak zorundadır.)

6.10 . Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli belge.

 

7- İhale dosyasının eksiksiz, kapalı olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

 

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

 

9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

 

10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

 

11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.

 

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 

                                                                                                          İsmail USTAOĞLU

                                                                                                  Vali

                                                                                                             Belediye Başkan V.