İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 19.06.2018

Yayın Tarihi : 2018-06-19 10:33:08

İLAN

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar
verileri, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı 1 Adet parsel ve adresdeki taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun
45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.
1- İDERENİN
a) Adresi : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
b) Telefon : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:146)
c) İhale Dokümanının Görülebileceği Adres :Belediye Başkanlığı Binası İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
d) İnternet Adresi : www.bitlis.bel.tr
2- İHALE TARİHİ : 29/06/ 2018 Cuma günü Saat:10:00
3- İHALENİN YAPILACAĞI YER : Bitlis Belediyesi Meclis Salonu
4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ : Aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra
No: VASFI MAHALLE ADA PAR
SEL
ALAN
(m²)

İMAR DURUMU

MUHAMMEN
BEDEL (TL.)

GEÇİCİ
TEMİNAT

İHALE TARİH VE
SAATİ

1. Arsa Hüsrevpaşa 686 86 522,79 Konut Alanı: E:2,75 Ayrık Nizam
Hmax:21,50 Kat:7

261,395,00TL
+KDV 7.841,85 TL 29/06/2018 Saat :10:00

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma
saatleri içinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 100,00
TL. Karşılığında şartname almaları şarttır.
6- İsteklilerden istenilen belgeler.
Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;
6.1. İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,
6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi
veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin
siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili
olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.
6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası 550001000093-
13796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden
herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise bunların
Belediyemiz veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.
Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre
düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.
6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;
a) Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri.
b) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
c) Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a)
ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.
6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini
(ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)
6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli
vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.
6.9. Gayrimenkul Satış Şartnamesi,(Şartnamenin her sayfası ayrı ayrı ihaleye iştirak eden tarafından imzalanmak
zorundadır.)
6.10 . Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli belge.
7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır.
İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.
9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen
kabul etmiş sayılır.
10- İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü
giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir.
12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik
kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında
bulunamaz.
13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İsmail USTAOĞLU
Bitlis Belediye Başkan Vekili