T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Muhtelif Taşınmazların Özelleştirilmesine İlişkin İlan

Yayın Tarihi : 2018-05-14 13:02:09

T.C.
BAŞBAKANLIK
ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞINDAN
DUYURU
 
Özelleştirme kapsam ve programında bulunan muhtelif taşınmazlar, Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (İdare) tarafından 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde "Satış” yöntemi ile özelleştirilecektir.
 
 

SIRA
NO
İHALE KONUSU GEÇİCİ
TEMİNAT
TUTARI
(TL)
İHALE
ŞARTNAME
BEDELİ
(TL)
SON TEKLİF
VERME
TARİHİ
1 Bitlis ili, Merkez ilçesi, Saray Mahallesi,
413 ada, I parseldeki taşınmaz
25.000 300 25.05.2018
2 Kahramanmaraş İli, Dulkadiroğlu ilçesi, Yenişehir Mahallesi, 989 ada, 164 parseldeki taşınmaz 200.000 300 25.05.2018
3 Edirne ili, Merkez ilçesi, Kirişhane Mahallesi, 2241 ada, 3 parseldeki taşınmaz ı .ooo.ooo 300 21.05.2018
4 Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar
Mahallesi, 2783 ada, I parseldeki taşınmaz
500.000 300 25.05.2018
5 Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesi, 2789 ada, I parseldeki taşınmaz 1.500.000 300 25.05.2018
6 Samsun İli, Bafra İlçesi, Hacınabi Mahallesi, 280 ada, I parseldeki taşınmaz üzerindeki
binalarla ile birlikte
15.000 300 01.06.2018
7 Samsun ili,          İlkadım ilçesi,     İstasyon
Mahallesi, 9611 ada, I parseldeki taşınmaz
30.000 300 01.06.2018
8 Samsun ili, Çarşamba ilçesi, Demirarslan köyü, 907 parseldeki taşınmaz 15.000 300 01.06.2018
9 Mersin ili, Tarsus ilçesi, Yenice Atalar Mahallesi, 210 ada, I parseldeki taşınmaz 60.000 300 01.06.2018
10 Malatya
Mahallesi,
ili, Yeşilyurt ilçesi, ikizce 1 13 ada, 28 parseldeki taşınmaz 60.000 300 01.06.2018
11 Malatya
Mahallesi,
ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce 113 ada, 29 parseldeki taşınmaz 60.000 300 01.06.2018
12 Malatya
Mahallesi,
ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce 1 13 ada, 30 parseldeki taşınmaz 60.000 300 01.06.2018
 
13 Malatya
Mahallesi,
ili, Yeşilyurt ilçesi, ikizce 1 13 ada, 31 parseldeki taşınmaz 60.000 300 01.06.2018
14 Malatya
Mahallesi,
ili, Yeşilyurt ilçesi, İkizce 113 ada, 32 parseldeki taşınmaz 60.000 300 01.06.2018
15 Malatya ili, Yeşilyurt İlçesi, ikizce Mahallesi, 113 ada, 33 parseldeki taşınmaz 60.000 300 01.06.2018
16   Malatya        ili, Yeşilyurt ilçesi,        İkizce
Mahallesi, 1 13 ada, 34 parseldeki taşınmaz
90.000 300 01.06.2018
17   Malatya         ili, Yeşilyurt ilçesi, ikizce
Mahallesi, 113 ada, 35 parseldeki taşınmaz
90.000 300 01.06.2018
18   Malatya         ili, Yeşilyurt İlçesi, İkizce
Mahallesi, 113 ada, 36 parseldeki taşınmaz
90.000 300 01.06.2018
19 Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik
Mahallesi, 170 ada, 2 parseldeki taşınmaz
150.000 300 08.06.2018
20 Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik
Mahallesi, 182 ada, 2 parseldeki taşınmaz
300.000 300 08.06.2018
21 Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik
Mahallesi, 186 ada, I parseldeki taşınmaz
60.000 300 08.06.2018
22 Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik Mahallesi, 188 ada, 2 parseldeki taşınmaz 200.000 300 08.06.2018
23 Şanlıurfa ili, Merkez ilçesi, Mehmetçik
Mahallesi, 189 ada, 2 parseldeki taşınmaz
200.000 300 08.06.2018
24 Şanlıurfa İli, Merkez İlçesi, Mehmetçik
Mahallesi, 193 ada, 2 parseldeki taşınmaz
100.000 300 08.06.2018
25 Zonguldak ili, Merkez ilçesi, Fatih
Mahallesi, 255 ada, 91 parseldeki, 255 ada, 93 parseldeki, 255 ada, 94 parseldeki taşınmazlar bir bütün halinde
90.000 300 08.06.2018
26 Van ili, Edremit ilçesi, Suphan Mahallesi, 97 ada, 4 parseldeki taşınmaz 50.000 300 08.06.2018
27 Karaman ili, Merkez ilçesi, Zembilli Mahallesi, 1601 ada, 2 parseldeki taşınmaz 120.000 300 08.06.2018
28 Ankara ili Gölbaşı ilçesi, Güzelyalı (Karşıyaka) Mahallesi, 1 152 ada, I parseldeki taşınmaz üzerindeki binalarla birlikte 200.000 300 08.06.2018
29 Elazığ İli, Merkez ilçesi, Şahinkaya Mahallesi, 226 ada I parseldeki taşınmaz 50.000 300 08.06.2018
 
 
    
  1. İhaleler, kapalı zarf içerisinde teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık usulü” ile gerçekleştirilecektir. İhale Komisyonu'nca gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine    devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılabilir.
  2. Katılımcılar ayrı ayrı olmak koşuluyla, birden fazla İhaleye teklif verebilirler.
  3. İhalelere gerçek veya tüzel kişiler ile ortak girişim grupları katılabilirler. Teklif Sahipleri'nden ihalelere katılabilmek İçin yukarıdaki tabloda belirtilen tutarda geçici teminat alınacaktır.
  4. İhalelere katılabilmek için her bir taşınmaz için ayrı İhale Şartnamesi alınması ve tekliflerin İdare'nin; Ziya Gökalp Caddesi No:80 Kurtuluş/ANKARA adresine son teklif verme günü saat 17:00'ye kadar elden teslim edilmesi zorunludur. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra İdare'ye verilecek teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı için alınan bedel her ne surette olursa olsun İade edilmez.
  5. İhalelere konu taşınmazlar hakkında hazırlanan İhale Şartnamesi ve Tanıtım Dokümanı bedelleri İdare'nin;
 T. Halk Bankası A.Ş. Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan T12250001200945200083000006 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Satış ve Temettü Gelirleri Türk Lirası,
 T.C. Ziraat Bankası Aş. Kamu Kurumsal Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR400001001745387756615738 numaralı (Yelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası,
 T.Vakıflar Bankası T.A.O. Merkez Şubesi/ANKARA nezdinde bulunan TR220001500158007287550667 numaralı Özelleştirme Fonu Vadesiz Türk Lirası hesaplarından birine yatırılacaktır. Dekontta,   katılımcının ismi (katılımcının Ortak Girişim Grubu (OGG) olması halinde OGG'nin veya üyelerinden birinin adına düzenlenmiş olması yeterlidir) ile hangi ihaleye ilişkin İhale şartnamesi alınacağı    belirtilecektir.
  1. İhaleler, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na tabi olmayıp İdare, İhaleleri yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta serbesttir.
  2. İdare, son teklif verme tarihini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir. Bu husus son teklif verme tarihinin sona ermesinden önce duyurulacaktır.
  3. İhalelerle İlgili diğer hususlar İhale Şartnamelerinde yer almaktadır.
  4. Özelleştirme işlemleri; her türlü resim, vergi, harç ve KDV'den muaftır.
T.C. Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Ziya Gökalp Caddesi, No:80, Kurtuluş, 06600 ANKARA
Ayrıntılı bilgi için irtibat
Tel: (312) 585 82 70 Faks: (312) 585 80 61
İnternet Adresi: www.oib.gov.tr