KİŞİSEŞ VERİLERİ KORUMA BİLGİLENDİRMESİ

BİTLİS BELEDİYESİ KVKK POLİTİKASI

T.C.

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

1. Giriş

1.1. Politikanın Amacı

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamındaBitlis Belediye Başkanlığı (“Belediye ve Bitlis Belediyesi”) olarak, kişisel verilerin yasalara uygun olarak işlenmesi ve korunması en mühim önceliklerimiz arasındadır. Tüm planlama ve hizmet faaliyetlerimizde de aynı önceliği takip etmekteyiz. Bu çerçevede Kanun’un 10. maddesi gereğince sizleri aydınlatmak; kişisel verilerin işlenmesi ve korunması kapsamında uygulayacağımız bütün idari ve teknik tedbirleri bildirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası’nı (“Politika”) sizlerin bilgisine sunarız.

1.2 Kapsamı

İşbu Politika, kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlemekte ve Bitlis Belediyesi tarafından kişisel verilerin işlenmesinde benimsenen prensipleri ortaya koymaktadır. Bu bağlamda Politika; Bitlis Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Kanun kapsamındaki bütün kişisel veri işleme faaliyetlerini, işlenen tüm kişisel verileri ve bu verilerin sahiplerini kapsamaktadır.

1.3 Tanımlar

Açık Rıza Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.
Anonim Hale Getirme Daha öncesinde bir kişiyle ilişkilendirilmiş olan verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek bir kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesi.
Çalışan Adayı Bitlis Belediyesi bünyesinde çalışmayan ancak çalışan adayı statüsünde olan gerçek kişiler.
Kişisel Veri Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi.
Veri Sahibi Kişisel verisi işlenen gerçek kişi.
Kişisel Verilerin İşlenmesi Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem.
Kanun 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu.
Özel Nitelikli Kişisel Veri Irk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inançlar, kılık kıyafet, dernek vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler.
Politika Bitlis Belediyesi  Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası
Bitlis Belediye Başkanlığı /Bitlis Belediyesi Bitlis Belediyesi
Veri İşleyen Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel veri işleyen gerçek ve tüzel kişidir.
Veri Sorumlusu Kişisel verilerin işlenme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, verilerin sistematik bir şekilde tutulduğu yeri yöneten kişidir.
Veri Kayıt Sistemi Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği Dijital ve dijital olmayan kayıt sistemidir.
İş Ortakları Bitlis Belediyesi’ninKanuni faaliyetler çerçevesinde sözleşmesel ilişkiler kapsamında ortaklık kurduğu kişiler veya firmalar

1.4 Politikanın Yürürlüğü

Bitlis Belediyesi tarafından düzenlenen bu Politika …/…./2021 tarihinde yürürlüğe girmiş ve kamuoyuna sunulmuştur. Başta Kanun olmak üzere yürürlükteki mevzuat ile bu Politika’da yer verilen düzenlemelerin çelişmesi halinde mevzuat hükümleri uygulanır.

Bitlis Belediyesi, yasal düzenlemelere paralel olarak Politika’da değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Politika’nın güncel haline Bitlis Belediyesiwww.bitlis.bel.tr web sitesinden erişilebilirsiniz.

2. Bitlis Belediyesi’nin Yürüttüğü Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerine Yönelik Bilgiler

2.1 Veri Sahipleri

Politika kapsamındaki veri sahipleri, Bitlis Belediyesi tarafından kişisel verileri işlenen, Bitlis Belediyesi çalışanları dışındaki tüm gerçek kişilerdir. Genel olarak veri sahipleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

 

 

Veri Sahibi Kategorileri Açıklama
Mükellefler Bitlis Belediyesi’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlanan gerçek kişileri veya tüzel kişileri ifade eder.
Vatandaşlar Bitlis Belediyesi’nin sunduğu hizmetlerden yaralanma veya vergilendirme potansiyeli olan gerçek kişileri veya tüzel kişileri ifade eder.
Çalışan Adayları Bitlis Belediyesi’ya CV göndererek veya başka yöntemlerle iş başvurusu yapan gerçek kişileri ifade eder.
Ziyaretçiler Bitlis Belediyesi’ni herhangi bir nedenden dolayı ziyarete gelen kişileri ifade eder.
Üçüncü Kişiler Yukarıda yer verilen veri sahibi kategorileri ile Bitlis Belediyesi çalışanları hariç gerçek kişiler veya tüzel kişileri ifade etmektedir.

Yukarıdaki tabloda açıklanan veri sahibi kategorileri genel bilgi paylaşımı amacıyla belirtilmiştir. Veri sahibinin bu kategorilerden herhangi birinin kapsamına girmemesi, Kanun’da belirtildiği şekilde veri sahibi niteliğini ortadan kaldırmamaktadır.

2.2 Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

2.2.1 Bitlis Belediyesi’nin sunduğu ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimler tarafından yapılması ve iş süreçlerinin yürütülmesi:

 1. Belediye hizmetleri süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi şekli,
 2. Belediye hizmetleri aktivitelerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 3. Vatandaş veya Mükellef ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 4. Sözleşme süreçlerinin ve/veya hukuki taleplerin takibi,
 5. Vatandaş veya Mükellef şikayetlerinin takibi.

 

2.2.2 Bitlis Belediyesi insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi:

 1. Yetenek- kariyer gelişimi faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
 2. Belediye çalışanları için iş akdi ve/veya mevzuattan kaynaklı yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 3. Çalışanlar için yan haklar ve menfaatlerin planlanması ve icra edilmesi,
 4. Belediye içi oryantasyon aktivitelerinin planlanması ve icra edilmesi,
 5. Personel çıkış işlemlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 6. Ücret yönetimi
 7. İnsan kaynakları süreçlerinin planlanması,
 8. Personel temin süreçlerinin yönetilmesi,
 9. Belediye için atama-terfi ve işten ayrılma süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 10. Çalışanların performans değerlendirme süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 11. Çalışanların iş faaliyetlerinin takibi ve/veya denetimi,
 12. Belediye içi eğitim faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 13. Çalışan memnuniyetinin ve/veya bağlılığı süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 14. Çalışanların iş ve/veya üretim süreçlerinin iyileştirilmesine yönelik önerilerin alınması ve değerlendirilmesi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 15. Stajyer ve/veya öğrenci temin, yerleştirilmesi ve operasyon süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.

2.2.3 Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen hizmet faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi:

 1. Etkinlik yönetimi,
 2. İş faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 3. Kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 4. Belediye yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 5. Bilgi güvenliği süreçlerinin planlanması, denetimi ve icra edilmesi,
 6. Bilgi teknolojileri altyapısının oluşturulması ve yönetilmesi,
 7. İş ortaklarının bilgiye erişim yetkilerinin planlanması ve icra edilmesi,
 8. Finans ve/veya muhasebe işlerinin takibi,
 9. Kurumsal sürdürülebilirlik faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
 10. Kurumsal yönetim faaliyetlerin planlanması ve icra edilmesi,
 11. İş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 12. Destek faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi.

 

2.2.4 Bitlis Belediyesi tarafından sunulan hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kullanıcılara önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icra edilmesi:

 1. Belediye faaliyetlerine dahil olacak personellerin Mükellef ve Vatandaşlara davranış durumlarının tespiti değerlendirilmesi,
 2. Kişiye özel verilerin saklanma şekilleri ve koşullarının düzenlenmesi,
 3. Dijital ve dijital olmayan verilerin arşivlendirme ve dosyalama şekillerinin belirlenmesi,
 4. Belediye hizmetlerinin ve ofis performanslarının amacına ulaşması için planlanmasının yapılması ve icra edilmesi,
 5. Belediye gelirlerinin sağlıklı bir şekilde işlenmesi planlanması ve icra edilmesi,
 6. Belediyenin gelirlerinin tahsilatının zamanında gerçekleştirilmesi süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi.

 

2.2.5 Bitlis Belediyesi’ninhizmet stratejilerinin planlanması ve icra edilmesi:
İş ortakları ile olan ilişkilerin yönetilmesi.

2.2.6 Bitlis Belediyesi’nin ve Veri İşleyeninin ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin/ Tüzel Kişilerin hukuki, teknik ve iş güvenliğinin temini:

 1. Hukuk işlerinin takibi
 2. Belediye faaliyetlerinin Belediye prosedürleri ve/veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini için gerekli operasyonel faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 3. Yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
 4. Ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi,
 5. Acil durum yönetimi süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 6. Belediyeler ve ortaklık hukuku işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 7. Belediye denetim faaliyetlerinin planlanması ve icra edilmesi,
 8. İş sağlığı ve/veya güvenliği süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 9. Kredi süreçleri risk yönetiminin gerçekleştirilmesi,
 10. Belediye yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin temini,
 11. Belediye operasyonlarının güvenliğinin temini,
 12. Belediyenin finansal risk süreçlerinin planlanması ve/veya icra edilmesi,
 13. Belediye demirbaşlarının ve/veya kaynaklarının güvenliğinin temini.

2.3 Kişisel Veri Kategorileri

Bitlis Belediyesi tarafından aşağıdaki şekilde kategorize edilen kişisel veriler, Kanun’da ve ilgili mevzuatta yer alan kişisel veri işleme şartlarına uygun olarak işlenmektedir:

Veri Kategorisi Açıklama
Kimlik bilgisi Ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi belgelerde yer alan bilgiler.
İletişim bilgisi Kişiyle iletişim kurmak için kullanılan bilgiler (örn. e-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres).
Lokasyon bilgisi Veri sahibinin konumunu tespit etmeye yarayan bilgiler (örn. araç kullanımı sırasında edinilen konum bilgileri).
Fiziksel mekân güvenlik bilgisi Fiziksel mekâna girişte, fiziksel mekânın içerisinde kalış sırasında alınan kamera kayıtları, parmak izi kayıtları gibi kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler.
İşlem güvenliği bilgisi Bitlis Belediyesi’nin hizmet faaliyetlerini yürütürken teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliği sağlamak için işlenen kişisel veriler.
Finansal bilgi Bitlis Belediyesi’nin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler.
Çalışan adayı bilgisi Bitlis Belediyesi’nin çalışanı olmak için başvuruda bulunmuş , teamül ve dürüstlük kuralları gereği insan kaynakları ihtiyaçları doğrultusunda çalışan adayı olarak değerlendirilmiş veya Bitlis Belediyesi ile çalışma ilişkisi içerisinde olan bireylerle ilgili işlenen kişisel veriler.
Hukuki işlem ve uyum bilgisi Bitlis Belediyesi’nin hukuki alacak ve haklarının tespiti, takibi ve borçlarının ifası ile kanuni yükümlülükleri ve Belediyesin politikalarına uyum kapsamında işlenen kişisel veriler.
Denetim ve teftiş bilgisi Bitlis Belediyesi’nin kanuni yükümlülükleri ve Belediye politikalarına uyumu kapsamında işlenen kişisel veriler.
Özel nitelikli veri Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri.
Talep/şikayet yönetimi bilgisi Bitlis Belediyesine yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler.
İtibar yönetimi bilgisi Bitlis Belediyesi’nin Kurumsal/Kamusal itibarını korumak maksatlı toplanan bilgiler ve buna ilişkin oluşturulan değerlendirme raporları ile alınan aksiyonlarla ilgili bilgiler.
Olay yönetimi bilgisi Bitlis Belediyesi’nin hak ve menfaatlerini korumak maksatlı gelişen olaylara karşı gerekli hukuki, teknik ve idari tedbirlerin alınmasına yönelik olarak işlenen kişisel veriler.

3. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlke ve Şartlar

Bitlis Belediyesi, Kanun’un 4. maddesine uygun olarak kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, açık ve meşru amaçlar güderek, amaç ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunmaktadır. Bitlis Belediyesi, kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar kişisel verileri muhafaza eder.

3.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin İlkeler

Bitlis Belediyesi, KVK Kanunu’nun 10. maddesine uygun olarak veri sahiplerini aydınlatmaktır ve rıza alınması gereken durumlarda veri sahiplerinden rızalarını talep ederek bu kişisel verileri aşağıda belirtilen ilkeleri esas alarak işler.

3.1.1 Verilerin Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun İşlenmesi

Bitlis Belediyesi, kişisel verilerin işlenmesinde hukuksal düzenlemelerle getirilen ilkeler ile genel güven ve dürüstlük kuralına uygun hareket etmektedir. Dürüstlük kuralına uygun olma ilkesi uyarınca Bitlis Belediyesi veri işlemedeki hedeflerine ulaşmaya çalışırken, ilgili kişilerin çıkarlarını ve makul beklentilerini dikkate almaktadır.

3.1.2 Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasının Sağlanması

Kişisel verilerin doğru ve güncel bir şekilde tutulması, Bitlis Belediyesi açısından ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinin korunması için gereklidir. Kişisel verilerin doğru ve gerektiğinde güncel olmasının sağlanması noktasında Bitlis Belediyesi’nin aktif özen yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu sebeple Bitlis Belediyesi tarafından veri sahibi olan ilgili kişinin bilgilerinin doğru ve güncel olarak tutulması için bütün iletişim kanalları açıktır.

 

 

3.1.3 Verilerin Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşlenmesi

Bitlis Belediyesi, meşru ve hukuka uygun olan kişisel veri işleme amacını açık ve kesin olarak belirlemektedir. Yürütmekte olduğu ticari faaliyet ile bağlantılı ve bunlar için gerekli olan kadar kişisel veriyi işlemektedir.

3.1.4 Verilerin İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olması

Bitlis Belediyesi; kişisel verileri, iştigal konusu ile ilgili ve işinin yürütülmesi için gerekli olan amaçlar dahilinde işlemektedir. Bu sebeple, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işlemekte ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınmaktadır.

3.1.5 Verilerin İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç için Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilmesi

Bitlis Belediyesi, kişisel verileri ancak ilgili mevzuatta belirtildiği veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmektedir. Bu kapsamda; öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için bir süre öngörülüp öngörülmediğini tespit etmekte, bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranmakta, bir süre belirlenmemişse kişisel verileri işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklamaktadır. Kişisel veri işleme amacının ortadan kalkmasından sonra ya da mevzuatta öngörülen sürenin dolması ile birlikte kişisel veriler Bitlis Belediyesi tarafından silinmekte, yok edilmekte veya anonimleştirilmektedir.

3.2 Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Şartlar

Kanun’un 5. Maddesinde yer alan kişisel veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde kişisel verileriniz Bitlis Belediyesi tarafından işlenmektedir.

3.2.1 Kişisel veri sahibinin açık rızasının olması

Kişisel verilerin işlenme şartlarından biri sahibinin açık rızasıdır. Kişisel veri sahibinin açık rızası belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayalı olarak ve özgür iradeyle açıklanmalıdır.

Kişisel verilerin, kişisel veri sahibinin açık rıza vermesine bağlı olarak işlenmesi için, Vatandaş, Mükellefler ve ziyaretçilerden ilgili yöntemler ile açık rızaları alınmaktadır.

3.2.2 Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kanunlarda açıkça ön görülmesi

Veri sahibinin kişisel verileri, kanunda açıkça öngörülmesi halinde veri sahibinin açık rızası olmadan da hukuka uygun olarak işlenebilmektedir.

3.2.3 Fiili imkansızlık sebebiyle kişinin açık rızasının alınamaması

Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda olan veya rızasına geçerlilik tanınmayacak olan kişinin kendisinin veya başka bir kişinin hayatı ya da beden bütünlüğünü korumak için kişisel verisinin işlenmesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.

 

3.2.4 Kişisel verinin, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan ilgisi olması

Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması halinde kişisel verilerin işlenmesi mümkündür.

3.2.5 Bitlis Belediyesi’nın hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi

Bitlis Belediyesi’nin veri sorumlusu olarak hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için işlenmenin zorunlu olması durumunda veri sahibinin kişisel verileri işlenebilmektedir.

3.2.6 Veri sahibinin kişisel verilerinin alenileştirilmesi

Veri sahibinin, kişisel verisini kendisi tarafından alenileştirilmiş olması halinde ilgili kişisel veriler işlenebilecektir.

3.2.7 Bir hakkın tesisi veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.2.8 Bitlis Belediyesi’nin meşru menfaati için veri işlemenin zorunlu olması

Kişisel veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Bitlis Belediyesi’nin meşru menfaatleri için veri işlemesinin zorunlu olması halinde veri sahibinin kişisel verileri işlenebilecektir.

3.3 Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesi

Bitlis Belediyesi tarafından, KVK Kanunu ile “özel nitelikli” olarak belirlenen kişisel verilerin işlenmesinde, KVK Kanunu’nda öngörülen düzenlemelere hassasiyetle uygun davranılmaktadır.

Bitlis Belediyesi tarafından; özel nitelikli kişisel veriler, KVK Kurulu tarafından belirlenecek olan yeterli önlemlerin alınması kaydıyla aşağıdaki durumlarda işlenmektedir:

 • Kişisel veri sahibinin açık rızası var ise veya
 • Kişisel veri sahibinin açık rızası yok ise;
 • Kişisel veri sahibinin sağlığı ve cinsel hayatı dışındaki özel nitelikli kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hallerde,
 • Kişisel veri sahibinin sağlığına ve cinsel hayatına ilişkin özel nitelikli kişisel verileri ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmektedir.

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Bitlis Belediyesi hukuka uygun olan kişisel veri işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alarak veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt içi veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bitlis Belediyesi bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 8. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

4.1 Kişisel verilerin yurt içindeki üçüncü kişilere aktarımı

Kanun’un 5. ve 6. maddesinde yer alan ve bu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve veri işleme şartlarına ilişkin temel ilkelere uymak şartıyla kişisel verileriniz Bitlis Belediyesi tarafından aktarılabilmektedir.

4.2 Kişisel verilerin yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarımı

Bitlis Belediyesi bu Politika’nın 3. Başlığı altında açıklanmış olan veri işleme şartlarından en az birinin varlığı halinde ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak kişisel veri sahibinin kişisel verilerini ve özel nitelikli kişisel verilerini yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarabilmektedir. Bitlis Belediyesi tarafından kişisel veriler; KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere (“Yeterli Korumaya Sahip Yabancı Ülke”) veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulu’nun izninin bulunduğu yabancı ülkelere (“Yeterli Korumayı Taahhüt Eden Veri Sorumlusunun Bulunduğu Yabancı Ülke”) aktarılmaktadır. Bitlis Belediyesi bu doğrultuda KVK Kanunu’nun 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

4.3 Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler ve aktarılma amaçları

Kanunun genel ilkeleri ile 8. ve 9. maddelerinde yer alan veri işleme şartları dahilinde Bitlis Belediyesi, aşağıdaki tabloda kategorizasyonu yapılmış taraflara veri aktarımı gerçekleştirebilmektedir:

Veri Aktarımı Yapılabilecek Kişiler Tanım Amaç
İş Ortağı Bitlis Belediyesi hizmet ve faaliyetlerini  yürütürken iş ortaklığı kurduğu taraflar İş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Belediye Yetkilileri Belediye Başkanı ,Yardımcıları ,Birim Müdürleri  ve diğer yetkilendirilen kişiler Bitlis Belediyesi’nin Hizmet faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak kişisel verilerin paylaşımı
Hukuken Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları Hukuken Bitlis Belediyesi’nden bilgi ve belge almaya yetkili kamu kurum ve kuruluşları İlgili kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi talep etme amacıyla sınırlı olarak kişisel veri paylaşımı
Hukuken Yetkili Özel Hukuk Kişileri Hukuken Bitlis Belediyesi’nden bilgi ve belge almaya yetkili özel hukuk kişileri İlgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak verilerin paylaşımı

5. Veri Sahibinin Hakları ve İlgili Hakların Kullanılması

5.1 Kişisel veri sahibinin hakları:

 1. Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 6. KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 7. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkması halinde bu sonuca itiraz etme,
 8. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerin doğrudan veri sahibinden elde edilmemesi halinde; Bitlis Belediyesi tarafından

(1) Kişisel verilerin elde edilmesinden itibaren makul bir süre içerisinde,

(2) Kişisel verilerin veri sahipleri kişi ile iletişim amacıyla kullanılacak olması durumunda, ilk iletişim kurulması esnasında,

(3) Kişisel verilerin aktarılacak olması halinde, en geç kişisel verilerin ilk kez aktarımının yapılacağı esnada veri sahiplerinin aydınlatılmasına ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.

5.2 Kişisel veri sahibinin haklarını ileri süremeyeceği haller:

Kişisel veri sahipleri, KVK Kanunu’nun 28. maddesi gereğince aşağıdaki haller KVK Kanunu kapsamı dışında tutulduğundan, bu konularda 5.1’de sayılan haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında islenmesi,
 2. Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi,
 3. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi,
 4. Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi,
 5. Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

KVK Kanunu’nun 28.2. maddesi gereğince; aşağıda sıralanan hallerde kişisel veri sahipleri zararın giderilmesini talep etme hakkı hariç, 5.1’de sayılan diğer haklarını ileri süremezler:

 1. Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,
 2. Kişisel veri sahibinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,
 3. Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,
 4. Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması.

6. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi, Anonim Hale Getirilmesi

Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesinde ve KVK Kanunu’nun 7. maddesinde düzenlendiği üzere ilgili kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde Bitlis Belediyesi’nin KVKK Kurulunun kararına istinaden veya kişisel veri sahibinin talebi üzerine kişisel veriler silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir. Bu kapsamda Bitlis Belediyesi ilgili yükümlülüğünü yerine getirmek üzere Belediye içerisinde gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak; bu konuda gerekli işleyiş mekanizmaları geliştirmiş olup; bu yükümlülüklerine uygun davranmak üzere ilgili iş birimlerini eğitmekte, görevlendirme ve farkındalıklarını sağlamaktadır.

Bizimle İletişime Geçin

Kişisel Verilerin Korunması Politikası ile ilgili tüm soru ve görüşlerinizi iletmek için bize ulaşın!

İLETİŞİM

  KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU
  T.C.
  BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI
  KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU
  GENEL AÇIKLAMALAR
  6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak tanımlanan kişisel veri sahiplerine (“Bundan sonra “Başvuru Sahibi” olarak anılacaktır), KVK Kanunu’nun11’inci maddesinde kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin birtakım taleplerde bulunma hakkı tanınmıştır.
  KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan Belediyemize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi gerekmektedir.
  Bu çerçevede “yazılı” olarak Belediyemize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
  • Başvuru Sahibi’nin şahsen başvurusuile,
  • Notervasıtasıyla,
  • Başvuru Sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan“güvenli Elektronik imza” ile imzalanarak Şirket kayıtlı elektronik posta adresine gönderilmek suretiyle,tarafımıza iletilebilecektir.
  Başvuru Yöntemi
  Başvurunun Yapılacağı Adres
  Başvuru Gönderiminde Belirtilecek Bilgi
  Şahsen Başvuru (Başvuru sahibinin bizzat gelerek kimliğini tevsik edici belge ile başvurması)
  Bitlis Belediyesi
  Hüsrevpaşa Mah. 1238 Sokak
  13000BİTLİS
  Zarfın üzerine “Kişisel VerilerinKorunması
  Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.
  İadeli Taahhütlü Posta
  Bitlis Belediyesi
  Hüsrevpaşa Mah. 1238 Sokak
  13000 BİTLİS
  Zarfın üzerine “Kişisel VerilerinKorunması
  Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.
  Noter vasıtasıyla tebligat
  Bitlis Belediyesi
  Hüsrevpaşa Mah. 1238 Sokak
  13000 BİTLİS
  Tebligat zarfına “Kişisel VerilerinKorunması
  Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi”yazılacaktır.
  Ayrıca, Kurul’un belirleyeceği diğer yöntemler duyurulduktan sonra bu yöntemlerüzerinden de başvuruların ne şekilde alınacağı Belediyemizce duyurulacaktır.
  Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuzgüniçinde yanıtlandırılacaktır. Yanıtlarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesihükmügereğince yazılı veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
  (Başvurunuz ücretsiz olarak sonuçlandırılacak ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kurulca belirlenen tarifedeki ücret alınabilecektir.)
  A. Başvuru Sahibi iletişim bilgileri:
  İsim:
  Soy isim:
  TC Kimlik Numarası:
  Telefon Numarası
  E-posta
  Adres:
  B.  Başvuru Sahibi’nin Belediyemiz ile ilişkisi:
  o Müşteri
  o İş ortağı
  o Ziyaretçi
  o Diğer………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  o Eski Çalışanım
  o İş Başvurusu/ Özgeçmiş paylaşımı yaptım
  o Üçüncü kişi firma çalışanıyım
  Belediyemiz içerisinde iletişimde olduğunuz birim:
  Çalıştığım yıllar (Eski çalışanlar için):
  Çalıştığım firma ve pozisyon (Üçüncü kişi firma çalışanları için):
  Konu:
  1. Lütfen KVK Kanunu kapsamındaki talebinizi detaylı olarakbelirtiniz:
   
   
  Talep No
   
  Talep Konusu
   
  Kanuni Dayanak
   
  Seçiminiz
   
  1
  Belediyenizin hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum
  KişiselVerilerin
  KorunmasıKanunu Madde 11/1(a)
   
  2
  Eğer Belediyeniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum
  KişiselVerilerin
  KorunmasıKanunu Madde 11/1(b)
   
  3
  Eğer Belediyeniz hakkımda Kişisel Veri işliyorsa bunların işlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek istiyorum
  KişiselVerilerin
  KorunmasıKanunu Madde 11/1(c)
   
  4
  Eğer Kişisel Verilerim Yurtiçinde veya Yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa, bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum.
  KişiselVerilerin
  KorunmasıKanunu Madde 11/1(ç)
   
  5
  Kişisel Verilerimin eksik ya da yanlış işlendiğini düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum
  KişiselVerilerin
  KorunmasıKanunu Madde 11/1(d)
   
   
   
  6
  Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
  rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin silinmesini  veya  yok  edilmesini talep ediyorum
  KişiselVerilerin
  KorunmasıKanunu Madde 11/1(e)
   
  7
  Eksik veya yanlış işlendiğini düşündüğüm Kişisel Verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum.
  KişiselVerilerin
  KorunmasıKanunu Madde 11/1(f)
   
   
   
  8
  Kişisel Verilerimin kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına
  rağmen,işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalktığını düşünüyorum ve bu çerçevede kişisel verilerimin üçüncü kişiler nezdinde de silinmesinin veya yok edilmesinin bildirilmesini  talep  ediyorum
  KişiselVerilerin
  KorunmasıKanunu Madde 11/1(f)
   
   
  9
  Belediyeniz tarafındanişlenen Kişisel Verilerimin münhasıran Otomatik Sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde Şahsım aleyhine
  bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum.
  KişiselVerilerin
  KorunmasıKanunu Madde 11/1(g)
   
   
  10
  Kişisel Verilerimin Kanuna aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğradım.Bu zararın tazminini talep ediyorum.
  KişiselVerilerin
  KorunmasıKanunu Madde 11/1(h)
   
   
  11
  Diğer Belirtiniz:
   
  1. Lütfen başvurunuza vereceğimiz yanıtın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
   
  Adresime gönderilmesiniistiyorum.
  o  
  E-posta adresime gönderilmesiniistiyorum.
  o  
  Elden teslim almakistiyorum.
  o  
   
  Not: (E-posta yöntemini seçmeniz hâlinde size daha hızlı yanıt verebileceğiz.)
   
  (Vekâleten teslim alınması durumunda noter tasdiklivekâletname veya yetki belgesi olması gerekmektedir.)
  İşbu başvuru formu, Belediyemiz ile olan ilişkinizi tespit ederek, varsa, BelediyemizTarafından işlenen kişisel verilerinizi eksiksiz olarak belirleyerek, ilgili başvurunuza doğru ve kanuni süresinde cevap verilebilmesi için tanzim edilmiştir. Hukuka aykırı ve haksızbir şekilde veri paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin bertaraf edilmesi veözellikle kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla, kimlik ve yetki tespiti için Belediyemiz ek evrak ve malumat (Nüfus cüzdanı veya sürücü belgesi sureti vb.) talep etme hakkını saklı tutar. Form kapsamında iletmekte olduğunuz taleplerinize ilişkinbilgilerin doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde Belediyemiz, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı mesuliyet kabul etmemektedir.
  Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda, Belediyenize yapmış olduğum başvurumun Kanun’un 13üncü maddesi uyarınca değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini rica ederim.
  İşbu başvuruda tarafınıza sağlamış olduğum belge ve bilgilerimin doğru ve güncel olduğu, şahsıma ait olduğunu beyan ve taahhüt ederim.
  İşbu başvuru formunda sağlamış olduğum bilgi ve belgelerin 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun 13üncü maddesi uyarınca yapmış olduğum başvurunundeğerlendirilmesi, cevaplandırılması, başvurumun tarafıma ulaştırılması, kimliğimin ve adresimin tespiti amaçlarıyla sınırlı olarak Belediyeniz tarafından işlenmesine izin veriyorum.
  Başvuru Sahibi (Kişisel Veri Sahibi) Adı Soyadı :

   

  Başvuru Tarihi: İmza :

  KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI BELGEYİ İNDİR

  BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

  T.C.

  BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

   

  BİLGİ GÜVENLİĞİ POLİTİKASI

   

  Bitlis Belediyesi olarak; insan, altyapı, yazılım, donanım, kullanıcı bilgileri, kurum bilgileri, üçüncü şahıslara ait bilgiler ve finansal kaynaklar içerisinde bilgi güvenliği yönetiminin sağlandığını göstermek, risk yönetimini güvence altına almak, bilgi güvenliği yönetimi süreç performansını ölçmek ve bilgi güvenliği ile ilgili konularda üçüncü taraflarla olan ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak için;

   

  – İçeriden veya dışarıdan, bilerek ya da bilmeyerek meydana gelebilecek her türlü tehdide karşı Bitlis Belediyesi bilgi varlıklarını korumak, bilgiye erişebilirliği iş süreçleriyle gerektiği şekilde sağlamak, yasal mevzuat gereksinimlerini karşılamak, sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

  – Yürütülen tüm faaliyetlerde Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin (BGYS) üç temel öğesinin sürekliliğini sağlamak:

  Gizlilik: Önem taşıyan bilgilere yetkisiz erişimlerin önlenmesi,

  Bütünlük: Bilginin doğruluk ve bütünlüğünün sağlandığının gösterilmesi,

  Erişebilirlik: Yetkisi olanların gerektiği hallerde bilgiye ulaşılabilirliğinin gösterilmesi,

   

  Bu kavramları biraz daha açacak olursak gizlilik, bilginin yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olması şeklinde tanımlanabilir. Bir diğer tarif ile gizlilik bilginin yetkisiz kişilerce açığa çıkarılmasının engellenmesidir. Bütünlük, bilginin yetkisiz kişilerce değiştirilmesi, silinmesi ya da herhangi bir şekilde tahrip edilmesi tehditlerine karşı içeriğinin korunmasıdır. Bütünlük için kısaca kazara veya kasıtlı olarak bilginin bozulmaması diyebiliriz. Kullanılabilirlik, bilginin her ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır durumda olması demektir. Herhangi bir sorun ya da problem çıkması durumunda bile bilginin erişilebilir olması kullanılabilirlik özelliğinin bir gereğidir. Bu erişim kullanıcının hakları çerçevesinde olmalıdır. Kullanılabilirlik ilkesince her kullanıcı erişim hakkının bulunduğu bilgi kaynağına, yetkili olduğu zaman diliminde mutlaka erişebilmelidir.

   

  – Sadece elektronik ortamda tutulan verilerin değil; yazılı, basılı, sözlü ve benzeri ortamda bulunan tüm verilerin güvenliği ile ilgilenmek.

  – Bilgi Güvenliği Yönetimi eğitimlerini tüm personele vererek bilinçlendirmeyi sağlamak,

  – Bilgi Güvenliğindeki gerçekte var olan veya şüphe uyandıran tüm açıklıkları, BGYS Ekibine rapor etmek ve ekip tarafından soruşturulmasını sağlamak,

  – İş süreklilik planları hazırlamak, sürdürmek ve test etmek,

  – Bilgi Güvenliği konusunda periyodik olarak değerlendirmeler yaparak mevcut riskleri tespit etmek; değerlendirmeler sonucunda, eylem planlarını gözden geçirmek ve takibini yapmak,

  – Bilgiye erişilebilirlik ve bilgi sistemleri için iş gereksinimlerini karşılamak

   

  Bilgi Güvenliği Politikamız olarak belirlenmiştir.

  AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusunun Kimliği: T.C. BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

  Veri Sorumlusunun İletişim Bilgileri: 0434 228 63 10

   

   

  E-BELEDİYE SÜREÇLERİNE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

   

  Değerli vatandaşlarımız; kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri belirlemek amacıyla çıkarılmış olan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizleri bilgilendirmek isteriz. T.C. BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (“Belediye”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, hizmet faaliyetlerimizden faydalanan vatandaşlarımız dahil, T.C. BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI bünyesinde ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin KVKK’ya uygun olarak işlenmesi ve muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu kapsamda “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından verilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

   

  1. Kişisel Verilerin Toplanmasında Hangi Yöntemleri Kullanıyoruz?

   

  Kişisel verileriniz; https://ebelediye.bitlis.bel.tr/ ve diğer kurumsal internet sitelerimiz, e-belediye işlemleri, e- devlet ile ilişkili gerçekleştirilen işlemlerde e-devlet bağlantısı, fiziki başvuru, e-posta, çağrı merkezlerimiz aracılığı ile toplanmaktadır.

   

  1. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı, Aktarılması ve Aktarım Amacı

   

  Kişisel verileriniz Belediyemiz hizmet faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi, vatandaş ilişkilerinin yönetilmesi, yürütülmesi ve aşağıda belirtilen amaçlarla kullanılmaktadır:

   

  Kurumsal internet sitemiz üzerinden işlem yapacak ilgili kişinin üyelik kaydının oluşturulmasını sağlamak, kimlik bilgilerini teyit ederek işlemin tesis edilmesini sağlamak,

  Gerçekleştirilen işleme dayanak olacak tüm işlemleri kayıt altına almak, işlemle bağlantılı ve gerekli belgeleri düzenlemek,

  Vatandaşlarımızın memnuniyetini artırmak, internet sitemizde yer alan süreçler ile gerçekleştirmek istedikleri işlemleri kolay, pratik ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlamak,

  Hızlı ödeme menüsü ile vergi ve borç ödemelerinizi hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirmenizi sağlamak,

  Borç sorgulama hizmetinden online olarak yararlanmanızı sağlamak,

  Makbuz sorgulaması gerçekleştirmenizi sağlamak,

  ÇTV, emlak ve ilan reklam beyanlarınızı online olarak kolaylıkla gerçekleştirmenizi sağlamak,

  Daha önceki beyan bilgilerinize ulaşmanızı sağlamak,

  İlan reklam beyanlarınızı yeni yıla aktarmanızı sağlamak,

  5393 sayılı Belediye Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat uyarınca yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmekamaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz gerçekleştirmiş olduğunuz işlem sürecine göre bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, talep ettiğiniz işleme ilişkin hakkınızın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, sizlerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz için veri işlenmesinin zorunlu olması veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

   

  Sistem üzerinden gerçekleştirilen beyan, bildirim, kayıt ve ödemelerle ilgili iletilen kişisel veriler; süreci devam ettirmek, sürece yönelik hakkınızın tesis edilmesi ve korunmasını sağlamak ve talebinizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, süreçle bağlantılı özel hukuk kişilerine,

  Yasal yükümlülüklerimiz kapsamında bilgi ve belge talebi olması halinde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

  Yasal denetim süreçlerimiz kapsamında yetkili denetçilereaktarılabilmektedir.

   

  1. Belediye Kişisel Verileri Hangi Koşullar Altında Korunuyor?

   

  Belediyemiz ile paylaşılan kişisel veriler gözetim ve kontrolümüz altındadır. Belediyemiz, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak, teknik ve idari önlemleri almak ve uygulamak konusunda gerekli çalışma ve kontrolleri yapmakta/yaptırmaktadır.

   

  1. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan Doğan Haklarınız Nelerdir?

   

  İlgili kişiler Belediyemize başvuruda bulunarak KVKK uyarınca;

  1. a) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  2. b) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  3. c) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  ç) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  1. d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  2. e) KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme ve KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  1. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etmehaklarına sahiptir. Haklarınıza ilişkin taleplerinizi Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

   

  Veri Sorumlusu Kimliği

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; Veri sorumlusu olarak Hüsrevpaşa Mahallesi  Ahmet Eren Bulvarı  No :84 Posta Kodu: 13000Bitlisadresinde bulunan T.C. BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (“Belediye”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kayıt edilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere aktarılabilecektir.

   

   Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

   

  Aşağıda yer alan ve üyelik esnasında ve sonrasında ileteceğiniz kişisel verileriniz Belediyecilik hizmetlerimizi yürütmek üzere;

  T.C. kimlik numarası, telefon numarası, mail adresi,  şifre bilgileriniz üyelik işlemlerinizin gerçekleştirilmesi,

  Telefon numarası, şifre kişisel verileriniz üye giriş işlemlerinizin gerçekleştirilmesi, şifre yenileme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, gerçekleşmeyen işlemler ile ilgili bilgi verilmesi,

   

  Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

   

  Kişisel verileriniz; KVKK’ da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde;

  Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına,

  Etkinliklerimiz ve bilgilendirme mesajları göndermek üzere ilgili tedarikçilerimize,

  Ödeme işlemlerinizin yürütülmesi amacıyla ilgili bankayaaktarılabilecektir.

   

   

  Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

   

  Vatandaşlarımıza ait kişisel veriler, E belediye işlemleri faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla https://online.bitlis.bel.tr/ internet adresimiz üzerinden gerçekleştireceğiniz işlemler aracılığı ile toplanmaktadır.

   

  T.C. kimlik numarası, telefon numarası, şifre, adres, öğrenci olma bilgisi, etkinlik adı, etkinlik tarihi ve ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi, üyelik oluşturulması, ödemelerin alınması süreçlerinin gerçekleştirilmesi kapsamında KVKK’da yer alan “bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması; bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması; ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” veri işleme şartları kapsamında gerçekleştirilmektedir.

   

   İlgili Kişinin Hakları

   

  Herkes aşağıda yer alan haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

   

  Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

  Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

  Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

  Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

   

   

   

   

   

   

  ONLİNE WEB BAŞVURU AYDINLATMA METNİ

   

  T.C. BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞI (“Belediye”) olarak “bilgi, belge, ödeme işlemleri veya şikayet” başvurularınıza ilişkin yürütmekte olduğumuz online işlemler sürecimizde internet sitemiz üzerinden bazı kişisel verileriniz işlemekteyiz. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine yönelik bilgilendirmeye işbu metin ile erişim sağlayabilirsiniz.

   

  Bilgi istemeniz, talep veya şikayette bulunmanız halinde ad, soyad, cep telefonu, e-mail bilgileriniz sizlerle iletişim kurmak, talep/şikayet sonucunuz ile ilgili bilgi vermek, talebinizle/şikayetinizle bağlantılı eksik bilgileri tamamlamak, talep/şikayet durumunu sorgulamanızı sağlamak; detaylı adres bilgileriniz talep etmeniz veya gerekmesi halinde posta yoluyla sizlere bilgi vermek, mahalle ve sokak bilginiz ise sadece bu bilgilere özgü olarak Belediyemizce rapor oluşturmak; “içerik bilgileri” alanında ileteceğiniz kişisel veriler ise talebiniz/şikayetiniz hakkında detaylı ve doğru bilgi sahibi olabilmemiz amaçlarıyla işlenmektedir. Kişisel verileriniz KVKK’da yer alan “hukuki yükümlülüğümüzün yerine getirilmesi, bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve sizlerin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Belediyemizin meşru menfaatleri için zorunlu olması” veri işleme şartları kapsamında işlenmektedir.

   

  KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar;

   

  1.Kişisel verisinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

  1. Kşisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  2. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  3. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

   

  1. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  2. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  3. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  4. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

   

  Herkes bu haklarına ilişkin taleplerini Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e uygun bir şekilde Belediyemize iletebilir. Talepler en kısa sürede ve nihayetinde en geç otuz (30) gün içerisinde ücretsiz olarak değerlendirilip karara bağlanacaktır. Değerlendirme ve karar verme işleminin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi durumunda Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen tarifedeki ücret esas alınacaktır.

  Güvenliğiniz İçin Okuyunuz!