BİTLİS BELEDİYESİ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2 Ocak 2020
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı
20 Ocak 2020
BİTLİS BELEDİYESİ 2020 YILI PERFORMANS PROGRAMI
2 Ocak 2020
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı
20 Ocak 2020

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde Hüsrevpaşa Mahallesinde bulunan aşağıda ada ve parsel numarası, yüzölçümü, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı 24 (Yirmidört) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

 

1- İDERENİN

  1. Adresi             : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon             : 0434 228 6310-11-12 (152 Dahili)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres     :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi             : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ                                                     :30/01/ 2020 Tarihinde Saat:09:00-14:40

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER                            : Belediye Hizmet Binası 2. Kat

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ                               : Aşağıya çıkartılmıştır.

 

  Mahalle Ada Parsel Blok No Daire No Konut Tipi Alan (m²) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Hüsrevpaşa 697 30 B-Blok 24-25 İşyeri 56,53 124.648,65 3.750,00 30.01.2020 09:00
2 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 30 İşyeri 34,63 76.359,15 2.300,00 30.01.2020 09:20
3 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 35-36 İşyeri 69,27 130.920,30 3.950,00 30.01.2020 09:40
4 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 37-38 İşyeri 71,10 134.379,00 4.050,00 30.01.2020 10:00
5 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 39-40 İşyeri 67,46 127.499,40 3.850,00 30.01.2020 10:20
6 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 41-42 İşyeri 69,26 130.901,40 3.950,00 30.01.2020 10:40
7 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 43-44 İşyeri 69,26 130.901,40 3.950,00 30.01.2020 11:00
8 Hüsrevpaşa 697 30 C-Blok 45-46 İşyeri 71,10 134.379,00 4.050,00 30.01.2020 11:20
9 Hüsrevpaşa 697 30 B3-Blok 9 İşyeri 51,90 130.788,00 3.950,00 30.01.2020 11:40
10 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 92 İşyeri 37,04 36.002,88 1.090,00 30.01.2020 14:00
11 Hüsrevpaşa 697 30 E-Blok 96 İşyeri 41,03 39.881,16 1.200,00 30.01.2020 14:20
12 Hüsrevpaşa 697 30 A-Blok 111-112-113-114-115-

116

İşyeri 160,02 504.063,00 15.130,00 30.01.2020 14:40

 

 

 

 

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 200,00 TL. Karşılığında şartname almaları şarttır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası 550001000093-13796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen

değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise bunların Belediyemiz veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9.Borcu yoktur yazısı (Belediyeden alınacak)

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

10– İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya aittir.

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 

Necmi MENTEŞ

Belediye Başkan V.

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×