İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
13 Ekim 2020
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
20 Kasım 2020
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
13 Ekim 2020
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
20 Kasım 2020

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 İLAN

 

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Bitlis Belediyesi Şehir Parkları İçerisinde Bulunan 3 Adet Taşınmazın 3 yıllığına (36 ay) 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle kiraya verilmesi işidir.

 

1- İDERENİN

a-) Adresi                                                      : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS

b-) Telefon                                                     : 0434 228 6310-11-12

c-) İhale Dokümanının Görülebileceği

                  İnternet Adresi                                       : www.

 

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER                         Bitlis Belediyesi Meclis Salonu

 

3- GAYRIMENKUL İLE İLGİLİ BİLGİLER VE MUHAMMEN BEDEL :

 

 

SIRA
N0

 

VASFI  

MAHALLE

VEYA

KÖYÜ

ALAN

(m2)

MUHAMMEN

BEDEL (TL.)

GEÇİCİ

TEMİNAT (TL.)

 

İHALE TARİH VE

SAATİ

1 Büfe Beşminare
Mahallesi
42 36 ay=3.600.00

(1 ay=100 TL)

108,00 TL 06/11/2020

Saat : 10:00

2 Büfe Hüsrevpaşa
Mahallesi
11.64 36 ay=4.320.00

(1 ay=120.00 TL)

129.60 TL 06/11/2020

Saat : 10:20

3 Restoran
Kafeterya
Beşminare
Mahallesi
333 36 ay=118.080.00

(1 ay=3.280,00 TL)

3.542,40 TL 06/11/2020

Saat : 10:40

4- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

1) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

2) Kimlik Fotokopisi

3) İkametgah

4) Gerçek ve Tüzel kişilerin Belediyemize borcu yoktur belgesi,

5) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat dekontu,

6) Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz,

7) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

8) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

9) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,

 

5- BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ : İdari şartnamenin 7. maddesinde belirtildiği gibidir.

 

6- İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR :

2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ıncı maddesinde zikredilen gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış olsa dahi ihale feshedilerek geçici teminatı irad kaydedilir.

 

 

7- GEÇİCİ TEMİNAT :

İstekliler 36 aya tekabül eden muhammen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminatı belediyemizin. Bitlis Ziraat Bankası şubesindeki 13796408-5002 nolu geçici teminat hesabına yatırarak, yatırıldığına dair dekontu ibraz edeceklerdir.

 

8- TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER :

8.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler  aşağıda sayılmıştır;

  1. a) Tedavüldeki Türk Parası
  2. b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
  3. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

8.2. ( c ) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir

8.3. İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kont garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

8.4. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirebilir.

8.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

9 TEKLİFLERİN VERİLMESİ

9.1Açık: Teklif usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önüne tekliflerini sözlü olarak belirtmek suretiyle yapılır.

Ancak; İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

9.2.Taahhütlü olarak gönderilen zarfın üzerine ihale komisyon başkanlığının adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticaret unvanı ile açık adresi yazılır. Postadaki vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır.

 

10 ŞARTNAMENİN ALINMASI

10.1. Teknik ve İdari Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname alınacaksa şartname ve ekleri 200,00 TL. bedelle temin edilir.

10.2. İhaleye katılacak olanların şartname ve eklerini almaları zorunludur.

 

11 DİĞER HUSUSLAR

11.a- Kiralanan taşınmaz, alt kiraya verilemez, ortak alınamaz; devir ve temlik edilemez.

11.b- Kiralanan mesken (taşınmaz) depo olarak kullanılamaz, işyeri dışında herhangi bir amaçla kullanılamaz. Ahlaki değerlere aykırı ve çevreyi rahatsız edecek türde işyeri çalıştırılamaz. Arıtma ve filtrelemeyi gerektiren bir işin yapılması halinde  müstecir bu uygulamayı yapmak zorundadır.

11.c- İstihdama yönelik olarak kiralayan müstecir, kiralanan yerin Belediyece kullanılması, projelendirilerek tadilat vb. gibi durumlarda, müstecirin tahliye edilmesi belediyece uygun görülmesi halinde, tahliye edilmesine ilişkin yazının müstecire tebliğine müteakip en geç iki ay içinde derhal boşaltacaktır.

11.d- Kiralanan taşınmazın  (Büfe)  kaloriferci, yakıt, güvenlik ve genel giderleri kiracı tarafından karşılanacaktır.

11.e- İşyerlerinde alkollü içki içmek, bulundurmak ve satmak yasaktır.

11.f- Kiracı, kiralanacak olan taşınmazı mevcut haliyle kabul eder. Kiralananın içinde veya dışında inşaat ve tesisata ilave ve tadilat yapılamaz. Ancak projesini hazırlayıp ve Belediye Encümeninin onayını almak şartı ile bedeli de kendisine ait olmak üzere yapabilir.

11.g- Kiracı, elektrik, su vs. aboneliğini kendi adına yaptıracak, sözleşme sonunda hesabı kestirerek, buna ilişkin makbuz fotokopisini Belediye Destek Müdürlüğüne verecektir.

11.ğ- Beşminare Mahallesi Gönençler Halı Saha yanındaki Park içerisindeki Büfe  ve Hüsrevpaşa Mahallesi Üsküdar Parkı içerisinde bulunan Büfenin  Kira artışları her sene için %15 şeklinde olacaktır.

11.h- Beşminare Mahallesi Sevgi Evleri Mevkiindeki Şehit Polis Kadir YILDIRIM Parkı içerisinde bulunan kapalı alanın (restoran-kafeterya) 3 (üç) senelik (36 ay)’lık kirası peşin alınacaktır.

11.ı- Kira bedelleri her ayın sonu mesai bitimine kadar Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü tahsilat servisine yatırılacaktır. Kira parasının başka bir şubeden havale edilmesi halinde, aynı süre içinde hesapta olacak şekilde işlem yaptırılacak olup, aksi durumda temerrüt hükümleri uygulanacaktır. Bir ayın kira parasının ödenmemesi halinde dönem sonuna kadar işleyecek kira paralarının tümü muacceli yet kazanacaktır.

11.j- Yukarı belirtilen maddelere uyulmaması halinde hiçbir ihtara gerek kalmaksızın sözleşme tek taraflı feshedilerek kiracı tahliye edilip, kesin teminat irat kayıt edilir.

11.k- Sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklardan dolayı Bitlis Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.

 

 

 

 

Nesrullah TANĞLAY

Belediye Başkanı

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×