İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
26 Ekim 2020
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
11 Aralık 2020

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            İlimiz Merkez Gazibey Mahallesi Arasaaltı Caddesi üzerinde bulunan 103 ada 49 nolu parsel üzerinde bulunan Emek pasajı (Eski Hal) binasının hurda karşılığı yıkım işi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle ihalesi yapılacaktır.

 

1- İDERENİN

  1. Adresi             : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon             : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:145)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres     :Belediye Başkanlığı Binası Fen İşleri Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi             : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ                                                     :30/11/ 2020 Pazartesi günü Saat:10:30

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER                            : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu

4- HURDA KARŞILIĞI YIKIM BİLGİLERİ               : Aşağıya çıkartılmıştır.

Sıra No VASFI MAHALLE ADA PARSEL ALAN (m2) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Yapı Gazibey 103 49 1030x3kat=3090 m2 inşaat alanı 37.579,38TL 1.127,39 TL 30/11/2020 10:30

 

 

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 200,00 TL. Karşılığında şartname almaları şarttır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminat bedelini (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası 550001000093-13796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir.

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri.
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9 . Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli belge.

6.10. Yüklenici aynı anda en az iki binada yıkım yapabilecek ekip ve ekipmana sahip olacaktır. Ekipmanlar içerisinde yıkım için en az 1 adet makaslı ekskavatör, 1 adet demir ayırıcı ve yükleyici, 1 adet arazös, en az 4 adet kamyon v.b iş makineleri bulundurmak zorundadır. Bu araçların yüklenicide bulunduğuna dair belge sunması gerekmektedir. Kira yoluna gidilmiş ise kira sözleşmesi sunulacaktır.

 

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

 

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

 

9- Hurda karşılığı yıkım şartnamesinde belirtilen hususlara ait dosyasındaki bilgileri yüklenici aynen kabul etmiş sayılır.

 

10– İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, Hurda karşılığı yıkım şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

 

11- Bütün vergi, resmi harç gibi ödenmesi gereken her türlü giderler yükleniciye ait olup, ihale miktarının tamamı peşin ödenecektir.

 

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 

Aydın YAKIN

Belediye Başkan V.

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X