İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
20 Kasım 2020
8 Mart 2021
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
20 Kasım 2020
8 Mart 2021

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı 16 (Onaltı) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

 

1- İDERENİN

  1. Adresi             : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon             : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:152)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres     :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi             : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ                                                     :16/12/ 2020 Çarşamba günü Saat:10:30-15:30

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER                            : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ                               : Aşağıya çıkartılmıştır.

 

 

Sıra No VASFI MAHALLE İMAR DURUMU ADA PARSEL ALAN (m2) MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 Arsa Beşminare Konut Alanı:E:1.50 Kat:7 927 4 119.85 4.794,00 143,82 16.12.2020 10:30
2 Arsa Beşminare Konut Alanı:E:1.75 Kat:7 613 11 3076,95 461.542,50 13.846,28 16.12.2020 10:45
3 Arsa Beşminare Konut Alanı:E:1.00 Kat:5 835 12 983.09 117.970,00 3.539,13 16.12.2020 11:00
4 Arsa Hüsrevpaşa Konut Alanı:E:1.50 Kat:7 1081 6 502.59 50.259,00 1.507,77 16.12.2020 11:15
5 Arsa Hüsrevpaşa Konut Alanı:A-2 1107 3 408.2 40.820,00 1.224,60 16.12.2020 11:45
6 Arsa Hüsrevpaşa Konut Alanı:A-2 1107 4 189.88 18.988,00 569,64 16.12.2020 13:00
7 Arsa Hüsrevpaşa Konut Alanı:E:1.50 Kat:7 1083 3 199,4 19.940,00 598,20 16.12.2020 13:15
8 Arsa Hüsrevpaşa Konut Alanı:A-8 675 228 151.13 37.782,50 1.133,48 16.12.2020 13:30
9 Arsa Hüsrevpaşa Konut Alanı:A-8 675 230 115.8 28.950,00 868.50 16.12.2020 13:45
10 Arsa Atatürk Konut Alanı:A-2 667 6 99.13 1.982,60 59,48 16.12.2020 14:00
11 Arsa Hersan Konut Alanı:A-2 390 10 2359.82 47.196,40 1.415,90 16.12.2020 14:15
12 Arsa Sekizağustos Konut Alanı:A-2 1038 2 2020.11 30.301,65 909,05 16.12.2020 14:30
13 Arsa Sekizağustos Konut Alanı:A-2 1038 4 1239.79 18.596,85 557,91 16.12.2020 14:45
14 Arsa Yükseliş Konut Alanı:A-2 325 17 127.47 2.549,40 76,49 16.12.2020 15:00
15 Arsa Hersan Konut Alanı:A-2 367 4 588.09 11.761,80 352,86 16.12.2020 15:15
16 Arsa Taş Konut Alanı:A-2 983 18 302.16 6.043,20 181,30 16.12.2020 15:30

 

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 200,00 TL. Karşılığında şartname almaları şarttır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası 550001000093-13796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir.

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri.
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9 . Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli belge.

 

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

 

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

 

9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

 

10– İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

 

11-İhale satış bedelinin tamamı ilgili kanunda belirtildiği sürede peşin olarak ödenecektir.

 

12- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, taşınmaz satışlarının tamamı peşin ödenecektir.

 

13- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

14- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 

Maşallah KARA

Belediye Başkan V.

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×