İLAN   BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
22 Haziran 2021
29 Temmuz 2021

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı 13 (Onüç) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

 

1- İDARENİN

  1. Adresi             : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon             : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:152)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres     :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi             : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ                                                     :29/07/ 2021 Perşembe günü Saat:09:00-11:45

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER                            : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ                               : Aşağıya çıkartılmıştır.

 

 

Sıra No VASFI MAHALLE İMAR DURUMU ADA NO PARSEL NO ALAN (m2) Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Arsa Beşminare TİCK Alanı:E:2,25 Kat:7 954 10 942,74 ₺377.096,00 37.709,60TL 29.07.2021 08:45
2 Arsa Beşminare Konut Alanı:E:1.50 Kat:7 623 9 1100 ₺242.000,00 24.200,00TL 29.07.2021 09:00
3 Arsa Beşminare Konut Alanı:E:2.50 Kat:8 1166 3 5.148,52 ₺3.089.112,00 308.911,20TL 29.07.2021 09:15
4 Arsa Beşminare Konut Alanı:E:1.20 Kat:4 543 7 2023,6 ₺505.900,00 ₺50.590,00 29.07.2021 09:30
5 Arsa Hüsrevpaşa A-2 1105 3 746,15 ₺104.461,00 ₺10.446,10 29.07.2021 09:45
6 Arsa Yam Köyü K.D.K.Ç.A 117 25 70,8 ₺7.080,00 708,00TL 29.07.2021 10:00
7 Arsa Sekizağustos İmarsız 254 1 3136,71 ₺47.050,65 4.705,07TL 29.07.2021 10:15
8 Arsa Sekizağustos A-2 258 187 1924,61 ₺28.869,15 2.886,92TL 29.07.2021 10:30
9 Arsa Hersan Ağaçlandırılacak Alan 551 129 4232,82 ₺211.641,00 21.164,10TL 29.07.2021 10:45
10 Arsa Yükseliş A-2 296 12 244,42 ₺7.332,60 733,26TL 29.07.2021 11:00
11 Arsa Taş A-2 2 60 319,17 ₺9.575,10 957,51TL 29.07.2021 11:15
12 Arsa Taş A-2 983 18 302,16 ₺9.064,80 906,48TL 29.07.2021 11:30
13 Arsa Gazibey Konut Alanı:A-2 81 76 167,18 ₺5.851,30 585,13TL 29.07.2021 11:45

 

 

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 250,00 TL. Karşılığında şartname almaları şarttır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 10 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası 550001000093-13796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise Belediyemiz Geçici Teminat hesabı (Ziraat Bankası TR550001000093-13796408-5002)’na yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri.
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9 . Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli belge.

 

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

 

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

 

9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

 

10– İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

 

11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, taşınmaz satışlarının tamamı peşin ödenecektir.

 

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 

Nesrullah TANĞLAY

Belediye Başkanı

 

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?
X