İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
19 Ağustos 2019
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
11 Eylül 2019
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
19 Ağustos 2019
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
11 Eylül 2019

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı 10 (On) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

 

1- İDERENİN

  1. Adresi : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:119)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres  :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü 
  4. İnternet Adresi : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ :17/09/ 2019 Salı günü Saat:13:40-16:40

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ : Aşağıya çıkartılmıştır.

SıraNo: Vasfı Mahalle Ada Parsel Alan

(m²)

İmar Durumu Muhammen

Bedel (TL.)

Geçici Teminat İhale Tarihi ve Saati
1. Arsa Hüsrevpaşa 672 56 236,93 Konut Alanı: E:1,50 Hmax:21,50 Kat:7 47.386,00TL 1.422,00TL 17/09/2019  Saat :13:40
2. Arsa Beşminare 836 90 352,97 Konut Alanı: E:1,50 Hmax:21,50 Kat:7 26.472,75TL 795,00TL 17/09/2019  Saat :14:00
3. Arsa Beşminare 836 91 667,14 Konut Alanı: E:1,50 Hmax:21,50 Kat:7 50.035,50TL 1.502.00TL 17/09/2019  Saat :14:20
4. Arsa Beşminare 836 92 166,54 Konut Alanı: E:1,50 Hmax:21,50 Kat:7 12.490,50TL 375,00TL 17/09/2019  Saat :14:40
5. Arsa Beşminare 1031 3 511,08 Konut+Tic: E:1,75 Hmax:21,50 Kat:7 102.216,00TL 3.067,00TL 17/09/2019  Saat :15:00
6. Arsa Hüsrevpaşa 697 31 294,30 Konut +Tic: E:1,75 Hmax:21,50 Kat:7 150.828,75TL 4.525,00TL 17/09/2019  Saat :15:20
7. Arsa Atatürk 313 8 1.575,72 Konut Alanı (A-2) 315.144,00TL 9.455,00TL 17/09/2019  Saat :15:40
8. Arsa Taş 27 6 597,59 Konut Alanı (A-2) 8.963,85TL 269,00TL 17/09/2019  Saat :16:00
9. Arsa Taş 27 2 526,05 Konut Alanı (A-2) 7.890,75TL 237,00TL 17/09/2019  Saat :16:20
10. Arsa Sekizağustos 258 90 2.145,53 Ağaçlandırılacak Alan 11.264,04TL 338,00TL 17/09/2019  Saat :16:40

 

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 200,00 TL. Karşılığında şartname almaları şarttır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri. 

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası 550001000093-13796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise bunların Belediyemiz veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

      Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri.
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin                 (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9 . Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli belge.

 

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

 

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

 

9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

 

10– İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

 

11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, taşınmaz satışlarının tamamı peşin ödenecektir.

 

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

      Şirin KURTULGU 

                Belediye Başkan V.

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×