İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
8 Kasım 2022
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
15 Aralık 2022
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
8 Kasım 2022
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
15 Aralık 2022

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

        Belediyemiz S Plaka uygulamaları kapsamında  50 (Elli) Adet S Plakalarının (otobüs) 10 (On) yıl süreyle 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle kiraya verilmesi işidir.

1-İDARE                            :   Bitlis Belediye Başkanlığı

2-İHALE TARİHİ VE SAAT: 19.20/12/2022 Pazartesi /Salı  günü saat: 09.00 (Her bir plaka için 15 dakikada bir yapılacaktır.)

2-a İlk 25 adet plakların ihaleye çıkış tarihi 19/12/2022 Pazartesi günü: 09:00

2b-ikinci 25 adet plakaların ihaleye çıkış tarihi 20/12/2022 Salı günü : 09:00                       

3-İHALENİN YAPILACAĞI YER: Bitlis Belediyesi Meclis salonu

4-. S Plaka Sayısı : 50  Adet Yolcu (Koltuk kapasitesi  (19+1 ve Üzeri)

5-OTOBÜSLERİN HİZMET NOKTASİ: Bitlis Mücavir Alan sınırları

6-TOPLAM Plaka Sayısı : 50

6–1- İş ve İşlemler; Teknik,İdari ve Sözleşme kısımlarında belirtilmiştir.

7 –İhale S.No. Muhammen bedel geçici teminat tarih ve saatleri tablosu

 

Niteliği S.Plaka  Nosu Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat(TL) İhale Tarihi İhale Saati
S PLAKA 13 S 0102 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 09:00
S PLAKA 13 S 0103 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 09:15
S PLAKA 13 S 0104 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 09:30
S PLAKA 13 S 0105 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 09:45
S PLAKA 13 S 0106 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 10:00
S PLAKA 13 S 0107 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 10:15
S PLAKA 13 S 0108 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 10:30
S PLAKA 13 S 0109 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 10:45
S PLAKA 13 S 0110 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 11:00
S PLAKA 13 S 0111 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 11:15
S PLAKA 13 S 0112 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 11:30
S PLAKA 13 S 0113 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 13:30
S PLAKA 13 S 0114 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 13:45
S PLAKA 13 S 0115 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 14:00
S PLAKA 13 S 0116 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 14:15
S PLAKA 13 S 0117 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 14:30
S PLAKA 13 S 0118 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 14:45
S PLAKA 13 S 0119 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 15:00
S PLAKA 13 S 0120 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 15:15
S PLAKA 13 S 0121 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 15:30
S PLAKA 13 S 0122 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 15:45
S PLAKA 13 S 0123 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 16:00
S PLAKA 13 S 0124 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 16:15
S PLAKA 13 S 0125 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 16:30
S PLAKA 13 S 0126 78.818,19 2.364,55 19.12.2022 16:45
S PLAKA 13 S 0127 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 09:00
S PLAKA 13 S 0128 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 09:15
S PLAKA 13 S 0129 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 09:30
S PLAKA 13 S 0130 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 09:45
S PLAKA 13 S 0131 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 10:00
S PLAKA 13 S 0132 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 10:15
S PLAKA 13 S 0133 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 10:30
S PLAKA 13 S 0134 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 10:45
S PLAKA 13 S 0135 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 11:00
S PLAKA 13 S 0136 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 11:15
S PLAKA 13 S 0137 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 11:30
S PLAKA 13 S 0138 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 13:30
S PLAKA 13 S 0139 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 13:45
S PLAKA 13 S 0140 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 14:00
S PLAKA 13 S 0141 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 14:15
S PLAKA 13 S 0142 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 14:30
S PLAKA 13 S 0143 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 14:45
S PLAKA 13 S 0144 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 15:00
S PLAKA 13 S 0145 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 15:15
S PLAKA 13 S 0146 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 15:30
S PLAKA 13 S 0147 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 15:45
S PLAKA 13 S 0148 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 16:00
S PLAKA 13 S 0159 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 16:15
S PLAKA 13 S 0150 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 16:30
S PLAKA 13 S 0151 78.818,19 2.364,55 20.12.2022 16:45

 

 

8-İHALEYE KATILMA ŞARTLARI    

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir

8.1. a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi.

  1. b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;

1) Gerçek Kişi Olması Halinde

1.1 Kimlik Fotokopisi.

1.2 İkametgah Belgesi

1.3 Sabıka kaydı

1.4 Ehliyet

1.5 Varsa servis işine ait diğer belgeler

2) Tüzel kişi olması halinde mevzuatı gereği Karayolu Yolcu Taşıma Ticaret siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından,  ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içersinde alınmış. Ticaret  siciline kayıtlı olduğuna dair belge.

  1. c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri

1) Tüzel kişiler ilgisine göre kooperatif veya Şirket yöneticileri üyeleri veya kurucuları belirten son durumu gösterir ticaret sicil gazetesi veya bu hususu doğrulayan belgeleri ile tüzel kişilerin noter tasdikli imza sirküleri

  1. d) Teklif mektubu,
  2. e) Bu şartnamede belirtilen geçici teminat,
  3. f) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
  4. g) Belediye Borcu Yoktur belgesi
  5. h) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına dair belge.

ı) Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

9-BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ: İdari Şartnamenin 6. Maddesinde belirtildiği gibidir.

10-İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR:

2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 6 ncı maddesinde zikredilen gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış olsa dahi ihale feshedilerek geçici teminatı irad kaydedilir.

11-GEÇİCİ TEMİNAT:

11-1- İstekliler muhammen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat vereceklerdir. Muhammen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

11-2 -Kesin teminat İhale bedeli üzerinden % 6 olarak hesaplanacaktır.

11.İhale onaylandıktan sonra ihale bedeli 15 gün içerisinde ödenecektir.

11.3. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, idare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle değerlendirme dışı bırakılacaktır.

12-TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER:

12.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

  1. a) Tedavüldeki Türk Parası.
  2. b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
  3. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

12.2. ( c ) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir.

12.3. İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kont garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

12.4. Teminatlar, teminatlar olarak kabul edilen değerlerle değiştirebilir.

12.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

13 SÖZLEŞME, KESİN TEMİNAT ve ÖDEME ŞARTLARI:

13.1.       İhale üzerinde kalan istekli ihale bedelinin % 6 sına tekabül eden miktarda ve bu Şartnamenin 9 uncu maddesinde belirtilen değerlerden kesin teminat alınır. 15 gün içerisinde geçici teminatını kesin teminatına çevirerek idareyle sözleşme yapmak zorundadır.

14-ARAÇ TEMİNİ VE TESCİL TARİHİ: İhale onaylandıktan sonra en geç 90 (doksan) gün içinde yapılacaktır.

15-SÖZLEŞME SÜRESİ: İşe başlama tarihinden itibaren 10 (on)yıldır.

16-TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI

16.1. İÇ ZARFIN HAZIRLANMASI: Teklif mektubunu içeren kapalı iç zarfı Dış zarfa konularak yukarıda belirtilen ihale tarihi ve saatine kadar Bitlis Belediyesi Zabıta müdürlüğüne alındı belgesi karşılığında ihale saatinden önce teslim etmeleri gerekmektedir. İhale saatinden sonra isteklilerin başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Teklif Mektubu;

Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması, şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirlenmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur. Üzerine kazıntı silinti veya düzeltme bulunan teklifler ret olunarak hiç yapılmamış sayılır.

 

16.2. DIŞ ZARFIN HAZIRLANMASI

Dış zarfa; Teklif mektubunu içeren iç zarf geçici teminat belgesi ve bu şartnamenin 5 inci maddesinde istenen belgeler konularak kapatılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya mühürlenir. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yazılacaktır.

 

17-ŞARTNAMENİN ALINMASI

17.1. Teknik ve İdare Şartname her gün mesai saatleri dâhilinde Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname bedeli 1.000.00 TL. Bedelle temin edilir.

17-2 İhaleye katılacak olanların şartname ve eklerini almaları zorunludur.

17-3 İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (Encümen) Başkanına teslim etmesi şarttır.İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

17-4 İhale için verilen teklif geri alınmaz

17-5 İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, kiralama şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

17-6 Kiralamada mütevellit bütün vergi resmi harç kiralama giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler yükleniciye aittir.

18-  İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşuluyla ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise ita amirinin onayını takiben geçerliliği kazanacağı gibi, İta Amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

19- DİĞER HUSUSLAR:

21a) Verilen süre zarfında araç temin edemeyenlerin, ihale bedelini ödemeyenlerin teminatları irad kaydedilecektir. İhale tek taraflı olarak fesh edilir.

22b) İş bu İhale İlanı genel bilgi mahiyetinde olup;  Kiralamada ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

                                                                                                                     

 

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×