İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5 Haziran 2023
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
25 Eylül 2023
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5 Haziran 2023
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
25 Eylül 2023

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

 

Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a (kapalı teklif) ile 35/c (açık teklif) usulüne göre mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

 

1- İDARENİN

  1. Adresi             : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon             : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:126)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres     :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi             : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ                                                     : Aşağıya çıkartılmıştır.

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER                            : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ                               : Aşağıya çıkartılmıştır.

 

Sıra No VASFI İhale Usulü MAHALLE ADA NO PARSEL NO İMAR DURUMU-Blok ve Bağ. Böl. No TOPLAM TAPU ALANI Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Arsa 35/a Kapalı Teklif Hüsrevpaşa 1174 2 E:2.25 Kat:7 Konut+Ticaret Alanı 3.117,49 ₺43.644.860,00 ₺1.309.345,80 2.08.2023 09:40
2 Arsa 35/a Kapalı Teklif Hüsrevpaşa 1174 3 E:2.25 Kat:7 Konut+Ticaret Alanı 1.558,75 ₺23.381.250,00 ₺701.437,50 2.08.2023 10:00
3 Arsa 35/a Kapalı Teklif Hüsrevpaşa 1174 4 E:2.25 Kat:7 Konut+Ticaret Alanı 1.558,74 ₺19.484.250,00 ₺584.527,50 2.08.2023 10:20
4 Arsa 35/a Kapalı Teklif Beşminare 1441 1 E:1.50 Kat:7 Konut Alanı 4.572,86 ₺11.432.150,00 ₺342.964,50 3.08.2023 09:40
5 Arsa 35/c Açık Teklif Beşminare 1441 2 E:1.50 Kat:7 Konut Alanı 2.237,46 ₺5.593.650,00 ₺167.809,50 3.08.2023 10:00
6 Arsa 35/c Açık Teklif Beşminare 1454 1 E:1.00 Kat:4 Konut Alanı 4.039,33 ₺6.058.995,00 ₺181.769,85 3.08.2023 10:20
7 Arsa 35/c Açık Teklif Beşminare 602 5 A-4 1.500,00 ₺3.000.000,00 ₺90.000,00 3.08.2023 10:40
8 Arsa 35/c Açık Teklif Hüsrevpaşa 699 55 A-4 2.358,33 ₺2.947.912,50 ₺88.437,38 3.08.2023 11:00
9 Arsa 35/c Açık Teklif Güroymak/Tahtalı 162 1 Kültürel Alan 3.783,99 ₺3.027.192,00 ₺90.815,76 3.08.2023 11:20
10 Arsa 35/c Açık Teklif Yükseliş 333 17 A-2 144,63 ₺11.570,40 ₺347,11 3.08.2023 11:40
11 Arsa 35/c Açık Teklif Yükseliş 297 82 A-2 32,23 ₺2.578,40 ₺77,35 3.08.2023 13:20
12 İşyeri 35/c Açık Teklif Hüsrevpaşa 697 30 B Blok No:7 26,85 ₺189.192,00 ₺5.675,76 3.08.2023 13:40
C Blok No:230 36,26
13 İşyeri 35/c Açık Teklif Hüsrevpaşa 697 30 B Blok No:79 19,80 ₺53.460,00 ₺1.603,80 3.08.2023 14:00
14 İşyeri 35/c Açık Teklif Hüsrevpaşa 697 30 B Blok No:80 19,80 ₺53.460,00 ₺1.603,80 3.08.2023 14:20
15 İşyeri 35/c Açık Teklif Hüsrevpaşa 697 30 C Blok No:97 26,13 ₺78.390,00 ₺2.351,70 3.08.2023 14:40
16 İşyeri 35/c Açık Teklif Hüsrevpaşa 697 30 B4 Blok No:6 28,54 ₺111.306,00 ₺3.339,18 3.08.2023 15:00

 

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğü (Satış ve Kiralama Birimi)’nde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların her ihale için ayrı ayrı olmak üzere;

5.1-Muhammen bedeli 300.000,00-TL’ye kadar olan ihaleler için 2.000,00-TL,

5.2-Muhammen bedeli 300.000,00-TL’den 750.000,00-TL’ye kadar olan ihaleler için 3.500,00-TL

5.3-Muhammen bedeli 750.000,00-TL’den 15.000.000,00-TL’ye kadar olanlar için 5.000,00-TL

5.4-Muhammen bedeli 15.000.000,00-TL’den fazla olanlar için 30.000,00-TL karşılığında şartname almaları şart olup, pey sürme işlemi her ihale için de ayrı ayrı yapılacaktır. Kapalı teklif usulüne göre yapılacak ihalede alıcıların verdiği tekliften sonra tüm alıcılar arasında sözlü olarak yeniden pey sürme işlemi yapılacaktır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası (TR55-0001-0000-9313796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise Belediyemiz Geçici Teminat Hesabı (Ziraat Bankası TR550001000093-13796408-5002)’na yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  2. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9. Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemize borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli yazı.

6.10.SGK borcunun olmadığına dair güncel yazısı.

6.11.Vergi borcunun olmadığına dair güncel yazısı.

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmeleri şart olup, kapalı teklif usulüne göre hazırlanacak dosyaların kanunda belirtildiği üzere kapalı zarfta teslim edilecek ve katılımcılar arasında sözlü teklif alınacaktır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

10– İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, taşınmaz satışlarının tamamı peşin ödenecektir.

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

İlan Olunur.

 

 

 

                                                                                                                                   Necmi MENTEŞ

                                                                                                                                 Belediye Başkan V.

 

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×