İLAN   BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5 Kasım 2019
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı
19 Kasım 2019
İLAN   BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
5 Kasım 2019
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Askı İlan Tutanağı
19 Kasım 2019

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait ilimiz merkezde bulunan aşağıda mahallesi ada ve parsel numarası, yüzölçümü, imar verileri, muhammen ve geçici teminat bedelleri yazılı 18 (Onsekiz) adet taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesine göre açık teklif usulüyle mülkiyet satış ihalesi yapılacaktır.

 

1- İDERENİN

  1. Adresi             : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS
  2. Telefon             : 0434 228 6310-11-12 (Dâhili:119)
  3. İhale Dokümanının Görülebileceği Adres         :Belediye Başkanlığı Binası Destek Hizmetler Müdürlüğü
  4. İnternet Adresi             : www.bitlis.bel.tr

2- İHALE TARİHİ                                                      :03/12/ 2019 Salı günü Saat:08:40-16:40

3- İHALENİN YAPILACAĞI YER                              : Bitlis Belediyesi 2.Kat Toplantı Salonu

4- GAYRIMENKUL BİLGİLERİ                                 : Aşağıya çıkartılmıştır.

 

 

SıraNo Vasfı Mevkii İMAR DURUMU Ada Parsel Yüzölçüm(m²) Muhammen Bedel  

Geçici Teminat

 

İhale Tarih ve Saati

1 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,50 Hmax:21,50 Kat:7 1030 3 3.476,09 347.609,00TL 10.430,00TL 03/12/2019 Saat:08:40
2 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,00 Hmax:15,50 Kat:5 926 5 150 13.500,00TL 405,00TL 03/12/2019 Saat:09:00
3 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,00 Hmax:15,50 Kat:5 926 6 250 22.500,00TL 675,00TL 03/12/2019 Saat:09:20
4 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,00 Hmax:15,50 Kat:5 926 7 250 22.500,00TL 675,00TL 03/12/2019 Saat:09:40
5 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,00 Hmax:15,50 Kat:5 926 8 250 22.500,00TL 675,00TL 03/12/2019 Saat:10:00
6 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,00 Hmax:15,50 Kat:5 926 36 300 27.000,00TL 810,00TL 03/12/2019 Saat:10:20
7 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,50 Hmax:21,50 Kat:7 1030 1 517,89 51.789,00TL 1.555,00TL 03/12/2019 Saat:10:40
8 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,00 Hmax:15,50 Kat:5 926 4 159,85  14.386,50TL 435,00TL 03/12/2019 Saat:11:00
9 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,50 Hmax:21,50 Kat:7 836 90 352,97 24.707,90TL 745,00TL 03/12/2019 Saat:11:20
10 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,50 Hmax:21,50 Kat:7 836 91 667,14 46.699,80TL 1.405,00TL 03/12/2019 Saat:11:40
11 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,50 Hmax:21,50 Kat:7 836 92 166.54 11.657,80TL 350,00TL 03/12/2019 Saat:13:40
12 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,75 Hmax:21,50 Kat:7 1031 3 511,08 76.662,00TL 2.300,00TL 03/12/2019 Saat:14:00
13 Arsa Beşminare Konut Alanı: E:1,00 Hmax:15,50 Kat:5 798 9 1.000 55.000,00TL 1.650,00TL 03/12/2019 Saat:14:20
14 Arsa Hüsrevpaşa Konut +Tic Alanı: A-8 677 6 303,19 75.797,50TL 2.275,00TL 03/12/2019 Saat:14:40
15 Arsa Yükseliş Plansız 298 2 2.405,2 48.104,00TL 1.445,00TL 03/12/2019 Saat:15:00
16 Arsa Hersan Konut Alanı A-2 392 1 468 7.956,00TL 240,00TL 03/12/2019 Saat:15:20
17 Arsa Taş Konut Alanı A-2 986 6 400 6.000,00TL 180,00TL 03/12/2019 Saat:15:40
18 Arsa Sekizağustos Konut Alanı A-2 1038 9 2.059,98 41.199,60TL 1.240,00TL 03/12/2019 Saat:16:00

 

 

 

5- İhale suretiyle satışı yapılacak taşınmazların satış şartnamesi ve taşınmazlara ait geniş bilgi her gün çalışma saatleri içinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde görülebilir. İhale için teklif verecek olanların 200,00 TL. Karşılığında şartname almaları şarttır.

6- İsteklilerden istenilen belgeler.

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;

6.1.  İsteklinin gerçek kişi olması halinde T.C. Vatandaşı olduğuna dair belge,

6.2. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi kaydı ve teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli belge ve imza sirküleri.

6.3. Tebligatlar için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

6.4. İsteklinin % 3 geçici teminatı (Bitlis Belediyesi Geçici Teminat Hesabı Ziraat Bankası 550001000093-13796408-5002) karşıladığına dair belge (Geçici teminatlarının neler olabileceği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilmiştir). İstekliler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda teminat olarak kabul edilen değerlerden herhangi birisini geçici teminat olarak verecektir. Banka teminat mektubu dışındaki teminatlar ise bunların Belediyemiz veznesine yatırıldığına ilişkin makbuzun ibraz edilmesi gerekmektedir.

Geçici Teminat Banka Teminat Mektubu olarak verilecekse yine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununa göre düzenlenmiş olması ve Banka Teminat Mektuplarının süresiz ve limit içi olması şarttır.

6.5. Teklif vermeye yetkili olunduğuna dair imza sirküleri;

  1. Gerçek kişi olması halinde imza sirküleri.
  2. Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
  3. Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) ve (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

6.6. İsteklilerin ortak girişim olması halinde ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir)

6.7. Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,

6.8. Şartname ve ekleri satın alındığına dair makbuz.

6.9 . Gerçek ve tüzel kişilerin belediyemizden borçlarının olmadığına dair alınacak güncel tarihli belge.

 

7- İhale dosyasının eksiksiz olarak ihale saatine kadar ihale komisyonu (encümen) başkanına teslim etmesi şarttır. İhale saatinden sonra verilen dosyalar geçersiz sayılır.

 

8- İhale için verilen teklif geri alınmaz.

 

9- Satış şartnamesinde belirtilen hususlarla taşınmaza ait dosyasındaki bilgileri ve tapudaki takyidatları alıcı aynen kabul etmiş sayılır.

 

10– İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale uhdesinde kalanlar, satış şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.

 

11- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, tapu harçları, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, taşınmaz satışlarının tamamı peşin ödenecektir.

 

12- İhale Komisyonu (Encümen) gerekçesini karar içeriğinde belirtmek koşulu ile ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Encümence uygun görülerek karara bağlanan ihale kararı ise İta Amirinin Onay’ını takiben geçerlilik kazanacağı gibi, İta amirinin ihaleyi fesh etmesi halinde iştirakçi idareye karşı herhangi bir hak iddiasında bulunamaz.

 

13- İş bu ihale ilanı genel bilgi mahiyetinde olup, satışta ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.

 

 

Necmi MENTEŞ

Belediye Başkan V.

 

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×