İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
26 Haziran 2019

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

İlimiz Merkez Beşminare Mahallesinde bulunan  Mülkiyeti Hazineye ait 759 ada, 4
parsel sayılı taşınmaz  İmar Planı sınırları dışında kalması nedeniyle söz konusu taşınmazın
ekonomiye kazandırılması amacıyla ilave imar planı yapılarak bu taşınmazın konut+ticaret
alanı olarak ilave imar planı yapılması imar komisyonunca oy çoğunluğuyla kabul edilmiş
olup. Bu husus Belediye Meclisinin 12.06.2019 günü oturumunda imar komisyonun uygun
görüşleri doğrultusunda   konut+ticaret, olarak imar planında tadilat yapılması ve 1 ay süre ile
askıya çıkarılması uygun görülmüştür.
Bahse konu 1/1000 ölçekli 21.07.2017 tarihli imar planına esas imar plan
tadilatının 3194 sayılı yasanın 8. Maddesine göre 18/06./2019(Salı) – 17/07/2019
(Çarşamba) tarihleri arasında ilanı hususunu tensiplerinize arz ederim.

E-Belediye
× Size nasıl yardım edebilirim?