İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
13 Temmuz 2020
BİTLİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURULUR
17 Kasım 2020
İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
13 Temmuz 2020
BİTLİS BELEDİYESİ TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN DUYURULUR
17 Kasım 2020

İLAN BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

İLAN

 

BİTLİS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 

Mülkiyeti belediyemize ait Beşminare Mahallesinde bulunan 733 ada 1 parsel üzerinde bulunan Şehit Polis Kadir YILDIRIM parkının 3 yıl (36 ay) süre ile  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulüyle kiraya verilmesi işidir.

 

1- İDERENİN

a-) Adresi                                                      : Belediye Başkanlığı Binası / BİTLİS

b-) Telefon                                                     : 0434 228 6310-11-12

c-) İhale Dokümanının Görülebileceği

                  İnternet Adresi                                       : www.Bitlis.bel.tr

 

2- İHALENİN YAPILACAĞI YER                         Bitlis Belediyesi Meclis Salonu

 

3- GAYRIMENKUL İLE İLGİLİ BİLGİLER VE MUHAMMEN BEDEL :

 

Sıra No VASFI MAHALLE ADA PARSEL ALAN m² İMAR DURUMU MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE TARİH VE
1 Şehit Polis Kadir YILDIRIM Parkı Beşminare Mah. 733 1 5.544.28 Park Alanı  3.281,24x36=118.124,64 TL 3.545,00 TL 29/07/2020 Saat :09:00

 

4- İHALEYE KATILMA ŞARTLARI

Bu ihaleye katılabilmek için aşağıdaki belgelerin temin edilmesi gerekir;.

 1. Şartnamesi Dekontu,
 2. Geçici Teminat Dekontu,
 3. Nüfus cüzdanı sureti (Gerçek kişiler için)
 4. Türkiye’de tebligat adresi için adres beyanı
 5. İstekli adına vekâleten iştirak ediliyorsa, isteklinin adına teklif vermeye yetkili olduğuna

dair noter tasdikli vekaletname ve imza örneği,

 1. Tüzel kişi olması halinde, Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve / veya Sanayi veya Esnaf Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapılmış olduğu yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge (Tescil Belgesi) ve Kayıtlı olduğu Vergi Dairesi ve numarası,
 2. İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenen noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
 3. Tüzel kişi olması halinde, teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter tasdikli imza beyannamesi veya imza sirküleri
 4. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin yetkisinin bulunduğu noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli beyannamesi.
 5. İhale yerli isteklilere (T.C Vatandaşı) açık olacaktır.
 6. Borcu yoktur belgesi.(Belediyeden alınacak)

 

 

5- BELGELERİN SUNULUŞ ŞEKLİ: İdari şartnamenin 6. maddesinde belirtildiği gibidir.

 

 

 

 

 

6- İHALEYE KATILMAYACAK OLANLAR:

2286 sayılı Devlet İhale Kanununun 6’ıncı maddesinde zikredilen gerek doğrudan gerekse dolaylı olarak ihaleye katılamazlar. İhaleye girenin üzerine ihale yapılmış olsa dahi ihale feshedilerek geçici teminatı irad kaydedilir.

 

7- GEÇİCİ TEMİNAT :

İstekliler 36 aya tekabül eden muhammen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminatı Belediyemizin Bitlis Ziraat Bankası şubesindeki 13796408-5002 nolu geçici teminat hesabına yatırarak, yatırıldığına dair dekontu ibraz edeceklerdir.

 

8- TEMİNAT OLARAK KABUL EDİLECEK DEĞERLER:

8.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır;

 1. a) Tedavüldeki Türk Parası
 2. b) Bankalar ve özel finans kurumlarının verecekleri süresiz teminat mektupları,
 3. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler

8.2. ( c ) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerin nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir

8.3. İlgili mevzuata göre Türkiye’de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kont garantisi üzerine Türkiye’de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir.

8.4. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen değerlerle değiştirebilir.

8.5. Her ne suretle olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz.

 

9 TEKLİFLERİN VERİLMESİ

9.1Açık: Teklif  usulüne göre ihaleler, isteklilerin ihale komisyonları önüne tekliflerini sözlü olarak belirtmek suretiyle yapılır.

Ancak; İstekliler ilanda belirtilen ihale saatine kadar ihale komisyon başkanlığına ulaşmış olmak şartıyla düzenleyecekleri tekliflerini iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler.

9.2.Taahhütlü olarak gönderilen zarfın üzerine ihale komisyon başkanlığının adresi ve hangi işe ait olduğu, isteklinin adı soyadı veya ticaret ünvanı ile açık adresi yazılır. Postadaki vuku bulacak gecikmeler kabul edilemez. İhale Komisyon Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz. Saat ayarında TRT idaresinin saat ayarı esastır.

 

10 ŞARTNAMENİN ALINMASI

10.1. Teknik ve İdari Şartname her gün mesai saatleri dahilinde Belediyemiz Destek Hizmetler Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. Şartname alınacaksa şartname ve ekleri 200,00 TL. bedelle temin edilir.

10.2. İhaleye katılacak olanların şartname ve eklerini almaları zorunludur

 

 

 

Nesrullah TANĞLAY

Belediye Başkanı

bitlis-belediyesi-logo-yeni
Sizlere daha iyi hizmet sunulabilmesi için Cookieler kullanılmaktadır.Cookie tercihlerinizi değiştirmek ve Cookieler hakkında detaylı bilgi almak için İnternet Çerez Politikası’nı inceleyebilirsiniz. Cookie ayarlarını değiştirmeniz durumunda internet sitesinin bazı özelliklerinin işlevselliğini kaybedebileceğini dikkate alınız.
Gizlilik Sözleşmesi Uyarısı
×